หน้าแรก ประเภทโครงการชุมชน
ประเภทโครงการชุมชน
 ลักษณะและประเภทของโครงการชุมชนควรเป็นโครงการที่อยู่ในกรอบการจัดสรรเงินกองทุนที่กำหนดโดย กกพ. ในแผนงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการชุมชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะ เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ได้ดูแลสุขภาพเบื้องต้น หรือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาวะ หรือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการให้บริการด้านสาธารณสุข หรือส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังและการป้องกันด้านสุขภาพ 

2.โครงการชุมชนด้านการพัฒนาอาชีพ เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมอาชีพ ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือเป็นการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ

3. โครงการชุมชนด้านการพัฒนาการเกษตร เป็นโครงการที่เป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือเป็นการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

4. โครงการชุมชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ หรือเป็นการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หรือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเริ่มต้นประกอบวิสาหกิจชุมชนได้ การสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดตั้งกลุ่ม และสมทบทุนตั้งต้น
5. โครงการชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ผลกระทบและการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น การเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนทราบ หรือเป็นการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
6. โครงการชุมชนด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น หรือเป็นโครงการที่ส่งเสริมการศึกษา หรือเป็นการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หรือเป็นโครงการที่เป็นการจัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ์เพื่อมอบแก่สถานศึกษา หน่วยงานราชการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น หรือเป็นโครงการที่เป็นการก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารหรือสาธารณสมบัติ ศาสนสถาน
๗. โครงการชุมชนด้านการพัฒนาชุมชน เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือเป็นโครงการที่ให้เกิดการเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน
8. โครงการชุมชนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า หรือเป็นโครงการที่เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การเฝ้าระวัง การสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หรือเป็นโครงการเกี่ยวกับการสำรวจ ค้นหา ข้อมูลการได้รับผลกระทบ ความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

9. โครงการชุมชนด้านการใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุน บรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าสำหรับบุคคล ครอบครัว สถานที่ องค์กร ที่ได้รับผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ

10. โครงการชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ให้สามารถดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การจัดเวทีประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ เพื่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาชุมชน การสรุปบทเรียน การแสดงผลงาน การรายงานผลความสำเร็จของกองทุน

11. โครงการและแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ประกาศตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบ

หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี