หน้าแรก ขั้นตอนในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
ขั้นตอนในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 


โครงการชุมชนที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (3) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ประกาศ สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศได้ แต่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากเวทีประชาคมหมู่บ้านชุมชน หรือตำบล และการกลั่นกรองของ คพรต. และ คพรฟ. ในพื้นที่ประกาศ ตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนดไว้ 

ข้อเสนอโครงการชุมชนที่นำเสนอต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน หรือตำบลอาจเป็นข้อโครงการชุมชนที่มีรายละเอียดครบถ้วน ตามรูปแบบที่สำนักงาน กกพ. กำหนด (ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมายโครงการ พื้นที่ สถานที่ในการดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ ฯลฯ) นอกจากนี้ในระหว่างการดำเนินการเวทีประชาคมอาจจะมีผู้ที่เสนอกรอบการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเพียงการนำเสนอชื่อโครงการชุมชนที่ประกอบไปด้วยกรอบการดำเนินงานโดยสังเขปต่อที่ประชุมเวทีประชาคมเพื่อร่วมกันคัดเลือกก็ได้ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 15 คน 

หากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการชุมชนที่ยังไม่มีรายละเอียด ผู้ที่รับผิดชอบโครงการชุมชนนั้น ๆ ต้องจัดทำรายละเอียดของโครงการชุมชนเพิ่มเติมตามแบบที่สำนักงาน กกพ. กำหนดและนำส่งต่อเลขานุการ คพรต. หรือ คพรฟ. แล้วแต่ประเภทของการบริหารเงินกองทุนภายหลัง

ผู้เสนอโครงการชุมชน

ตามระเบียบกองทุนฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ประกาศทุกคนสามารถเสนอโครงการชุมชนขึ้นมาได้ ซึ่งผู้เสนอโครงการชุมชนอาจรวมถึง คพรฟ. หรือ คพรต. หน่วยงานต่าง ๆของรัฐ ได้แก่ โรงเรียน สถานศึกษา สถานีอนามัย ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน กลุ่มบุคคลในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ประกาศการจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน

โครงการชุมชนที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้น จะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารรวมทั้งรายละเอียดของโครงการ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กกพ. กำหนด ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้
เมื่อมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการต่อการพิจารณาของ คพรต. หรือ คพรฟ. แล้วแต่ประเภทการบริหารกองทุน (กองทุนประเภท ก ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการชุมชนที่ เลขานุการ คพรต. และกองทุนประเภท ข ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการชุมชนที่ เลขานุการ คพรฟ.) ให้เลขานุการ คพรต. หรือ คพรฟ. รวบรวมข้อเสนอโครงการชุมชน และจัดทำสรุปรายชื่อจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอที่ประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปหน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี