หน้าแรก ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติโครงการ
 

ตามระเบียบกองทุนฯ ข้อ 39 และข้อ 40 กำหนดให้ คพรฟ. มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงการชุมชน ผ่านการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือตำบลเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน หรือตำบล สำหรับกองทุนประเภท ก นั้นโครงการชุมชนที่ผ่านพิจารณา ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองโครงการชุมชน โดย คพรต. โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาโครงการชุมชนก่อนนำเสนอ คพรฟ. พิจารณา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการแผนประจำปีของ คพรฟ. ระเบียบกองทุนฯ กำหนดให้ คพรฟ. เสนอแผนงานประจำปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็นประกอบภายใน 15 วันทำการ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ให้ คพรฟ. เสนอแผนงานประจำปี ต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการชุมชน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการชุมชนของ คพรต. (สำหรับกองทุนประเภท ก) และ คพรฟ. (สำหรับกองทุนประเภท ก และ กองทุนประเภท ข) ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ประกาศในการดำเนินโครงการ
2. เป้าหมายรวมทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและนำไปสู่การแก้ปัญหา
3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งยุทธศาสตร์ในการพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของ คพรฟ.
4. การนำไปสู่การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ การป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การได้รับโอกาสพัฒนาอย่างทั่วถึง และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชน หรือชุมชน
5. ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว
6. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการทางด้านเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์
7. กระบวนการในการดำเนินโครงการชุมชนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการชุมชน มีความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
9. กิจกรรมที่ระบุ สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่แจ้งไว้
10. สามารถกำหนดดัชนีวัดความสำเร็จและหลักฐานความสำเร็จจากการดำเนินโครงการชุมชนนั้น ๆ ได้


วิธีการในการพิจารณากลั่นกรองอนุมัติโครงการชุมชน

ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาโดย คพรต. หรือ คพรฟ. ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนดข้างต้นเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเร่งด่วน ผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาจังหวัด และมีการกระจายโครงการชุมชนอย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้ คพรฟ. หรือ คพรต. สามารถกำหนดน้ำหนักคะแนนในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง มากหรือน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเมื่อรวมคะแนนทั้ง 10 ข้อแล้วมีคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน และโครงการชุมชนที่ผ่านการพิจารณาจะต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จากนั้นให้เรียงลำดับคะแนนของโครงการชุมชนจากคะแนนมากไปหาน้อยตามลำดับ ในกรณีที่เป็นกองทุนประเภท ก ให้ คพรต. นำเสนอโครงการที่เรียงลำดับความสำคัญแล้วให้ คพรฟ. พิจารณา ซึ่ง คพรฟ. จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน การพิจารณากลั่นกรองโครงการโดย คพรต.

การพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนโดย คพรต. (สำหรับกองทุนประเภท ก) จะเป็นการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. กำหนด โดยเปิดโอกาสให้ คพรต. ทุกคนได้ร่วมกันให้ความเห็นประกอบการพิจารณา โดยประธาน คพรต. นำส่งข้อเสนอโครงการชุมชนที่ผ่านการพิจารณาและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการชุมชนแล้ว ส่งให้ คพรฟ. พิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้กรอบแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ต่อไป

การพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนโดย คพรฟ.

การพิจารณาอนุมัติโครงการโดย คพรฟ. จะเป็นการร่วมกันคัดเลือกกลั่นกรอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยพิจารณาจากโครงการชุมชนที่ตรงกับปัญหาสำคัญที่สุดก่อนแล้วเสนองบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑ์ “ประหยัดสุด ประโยชน์สูง และถ้าเงินงบประมาณมีไม่พอ ให้รอจัดสรรในปีงบประมาณถัดไป” โดยทั่วไปหากมีความจำเป็นเรื่องงบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชนให้ คพรฟ. พิจารณาจัดลำดับการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ลำดับที่ 1 โครงการเกี่ยวกับการเยียวยา แก้ไข ฟื้นฟู ลำดับที่ 2 โครงการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลำดับที่ 3 โครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้ พัฒนา

เลขานุการ คพรฟ. รวบรวมโครงการชุมชนของทุกตำบลในพื้นที่ประกาศที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก คพรต. (สำหรับกองทุนประเภท ก) จัดทำสรุปข้อมูลโครงการชุมชนในภาพรวมของกองทุนตามรูปแบบที่สำนักงาน กกพ. กำหนด (เนื้อหาในส่วนที่ ๓ ซึ่งเป็นการรวบรวมแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน) รวมทั้งจัดให้มีการประชุม คพรฟ. เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน โดย คพรฟ. ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา โดย คพรฟ. อาจเสนอโครงการเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งในวงเงินงบประมาณรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ที่ได้รับการจัดสรรในรอบปีงบประมาณต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเป็นโครงการสำรองก็ได้นอกจากนี้สำนักงาน กกพ. อาจมีการพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการชุมชนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนหรือหลังการพิจารณาอนุมัติ โดยหากจำเป็นต้องมีการเข้าตรวจสอบในพื้นที่ คพรฟ. มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบโครงการชุมชนดังกล่าวตามความจำเป็นและสมควร
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี