หน้าแรก ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 


ตามระเบียบกองทุนฯ และจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงการยกร่างระเบียบกองทุนฯ สามารถสรุปประเด็นเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน ของ คพรฟ. ควรคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่หากล่าช้าอาจก่อความเสียหายต่อพื้นที่ประกาศหรือพื้นที่ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ข้อ 43 ของระเบียบกองทุนฯ กำหนดให้ คพรฟ. สามารถพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือได้ ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานต่อสำนักงาน กกพ. ให้ทราบในทันที

2. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปี ให้พิจารณาในที่ประชุม คพรฟ. และเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ให้ความเห็นประกอบภายใน 15 วันทำการ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ให้ คพรฟ. เสนอแผนงานประจำปี ต่อ กกพ. พิจารณาอนุมัติ

3. โครงการชุมชนที่มีการผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศเกินกว่า 1 ปี จะต้องมีงบประมาณรวมไม่เกินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป

4. ในการเสนอ และพิจารณาโครงการชุมชน ให้ใช้หลักเกณฑ์ มาตรฐานราคากลาง ที่ กกพ. กำหนด หาก กกพ. มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานราคากลางไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานราคากลางทางราชการโดยอนุโลม และหากไม่มีหลักเกณฑ์ มาตรฐานราคากลางของทางราชการ ให้ คพรฟ. พิจารณากำหนดให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และรายงานให้สำนักงาน กกพ. ทราบ

5. ควรหลีกเลี่ยงการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเป็นโครงการในลักษณะกองทุนหมุนเวียนหรือการให้เงินสงเคราะห์ เช่น เบี้ยยังชีพ เป็นต้น ไม่ควรเป็นโครงการที่เสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศโดยส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ควรเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน หรือเสนอขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ไม่ทำให้เกิดผลในการพัฒนา ตามระเบียบกองทุนฯ

6. การเสนอโครงการที่เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ควรพิจารณาโครงการนำร่องและสามารถใช้เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างสำหรับชุมชนอื่น ๆ ในการดำเนินการ และให้ผู้เสนอโครงการแสดงกรอบในการดำเนินงาน การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบการพิจารณา

7. ควรหลีกเลี่ยงโครงการที่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยราชการอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ให้ผู้เสนอโครงการแสดงหลักฐานการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น หากหน่วยงานอื่นไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ ให้ผู้เสนอโครงการแสดงเหตุผล ความจำเป็น ประกอบการพิจารณาของ คพรฟ. นอกจากนี้ให้ คพรฟ. คำนึงถึงความสอดคล้อง และการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการอื่น เช่น จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

8. การเสนอโครงการที่เป็นการจัดซื้อสิ่งของ ครุภัณฑ์ ให้ คพรฟ. พิจารณาอนุมัติเท่าที่จำเป็น เพื่อที่จะให้การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ กระจายไปดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาชนในพื้นที่ประกาศมากที่สุด อันเป็นเจตนารมณ์ที่สำคัญในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

9. การเสนอโครงการที่เป็นการก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารหรือสาธารณสมบัติ ให้ผู้เสนอโครงการแสดงหลักฐานว่า สถานที่ในการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งแบบแปลน สถานที่ตั้งประกอบการพิจารณา

10. การพิจารณาสนับสนุนโครงการชุมชนที่เป็นการศึกษาวิจัย ให้พิจารณาโครงการวิจัยที่มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ภายในพื้นที่ประกาศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การต่อยอดเทคโนโลยี การแสวงหาข้อเท็จจริง ฯลฯ เพื่อให้ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนได้เสียในการมอบเงินสนับสนุนการวิจัย


หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี