หน้าแรก การประมาณการรายได้สำหรับการบริหารจัดการของ คพรฟ.
การประมาณการรายได้สำหรับการบริหารจัดการของ คพรฟ.
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามระเบียบกองทุนฯ (ข้อ 36) ได้กำหนดให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ที่นำไปใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอยในการบริหารจัดการทั่วไปของ คพรฟ. รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ คพรฟ. ตามอัตราการจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการประจำปีสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 


กรอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

กรอบค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการสำหรับกองทุน จะได้รับจัดสรร ตามขนาดของกองทุน โดยระเบียบกองทุนฯ ได้กำหนดอัตราตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร เช่น ขนาดกองทุนอยู่ที่ 1 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15 ดังนั้น คพรฟ. จะมีเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการของกองทุน 1,000,000 x 0.15 เท่ากับ 150,000 ค่าบริหารจัดการที่กองทุนได้รับการจัดสรรนั้น มีอัตราผกผันตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร โดยค่าบริหารจัดการสูงสุดในแต่ละชั้นของเงินที่ได้รับการจัดสรรประเภทค่าใช้จ่ายและอัตราที่ กกพ. กำหนด

กกพ. ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ซึ่งจะต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศได้รับการจัดสรรในรอบปีงบประมาณ ตามข้อ ๓๗ แห่งระเบียบกองทุนฯ โดยออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฯ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  กรอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ที่ คพรฟ. สามารถใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของกองทุน  ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่กองทุน ได้แก่ ค่าจ้างเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างกองทุน และค่าตอบแทนผู้ประสานงาน

2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมในการปฏิบัติงานของ คพรฟ. คณะอนุกรรมการ คพรต. และคณะทำงาน

2.2 ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่า เช่น ค่าเช่าอาคารสำนักงาน สถานที่ ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน ค่าจ้างบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ค่าซ่อมแซม ค่าประกันอาคาร ค่าประกันรถยนต์ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ และค่าใช้สอยอื่น ๆ
2.3 ค่าวัสดุ ได้แก่ วัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม และค่าบริการอื่น ๆ

3. งบลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์อื่น ๆ

4. งบเงินอุดหนุน ได้แก่ การช่วยเหลือ บริจาคให้แก่ท้องถิ่น หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ

5. งบรายจ่ายอื่น ๆ ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที่กำหนดเป็นงบรายจ่าย

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ที่ คพรฟ. สามารถนำไปใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอยในการบริหารจัดการทั่วไปของ คพรฟ. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ คพรฟ. ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในประกาศค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฯ 

  1. คพรฟ. จัดให้มีการจัดทำงบประมาณประจำปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกองทุน การบันทึกบัญชี และการรายงานการตรวจสอบบัญชี ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบกองทุนฯ และงบประมาณประจำปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกองทุน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีตามข้อ ๓๕ ของระเบียบกองทุนฯ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับอนุมัติจาก กกพ.

  2. หากแผนงานประจำปียังไม่ได้รับอนุมัติ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับกองทุนไปพลางก่อนได้ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณประจำปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกองทุนในปีที่ผ่านมา

  3. ในวาระเริ่มแรกของการปฏิบัติงานของ คพรฟ. (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) ให้ คพรฟ. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการกองทุนได้ไม่เกินงบประมาณประจำปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่กองทุนจะได้รับในปีนั้น

  4. นอกจากนี้ คพรฟ. สามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อเป็นที่ปรึกษา คพรฟ. หรือผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คพรฟ. ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

  5. คพรฟ. อาจจ้างหรือว่าจ้างหรือให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตหรือผู้แทนโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการตามภารกิจของกองทุน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความเพียงพอของงบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

แนวทางการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการฯ

กกพ. ได้มอบแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ คือ

1. ในการประชุมมีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมแล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงอื่น ๆ ในวันดังกล่าวอีก

2. ในการจ้างเจ้าหน้าที่กองทุน กำหนดให้มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 5 ปี โดยให้ คพรฟ. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีและสามารถต่อสัญญาจ้างได้ หรือจ้างเหมาปีต่อปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้

3. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการกองทุนที่ กกพ. กำหนดไว้นั้น เป็นการกำหนดกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขั้นสูงไว้ ทั้งนี้ให้ คพรฟ. พิจารณาตามความเหมาะสมภายในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนที่จะได้รับในแต่ละปีงบประมาณ

  4. สำหรับค่าเบี้ยประชุมนั้น กำหนดให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง และเมื่อรวมกันทั้งปีแล้ว ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ

  5. งบประมาณสำหรับค่าบริหารจัดการ ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด คำนึงถึงความพอเพียง ความจำเป็นและเหมาะสม ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดไป โดย คพรฟ. สามารถนำไปรวมกับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการชุมชนในปีถัดไปได้

หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี