หน้าแรก การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
 เมื่อโครงการชุมชนได้รับอนุมัติจาก คพรฟ. แล้ว ผู้ดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาลฯ หรือกลุ่มบุคคล จะต้องมาทำสัญญารับการสนับสนุน กับ คพรฟ. โดยการจัดทำสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ มีดังนี้

ประเภทของการจัดทำสัญญา

ตามระเบียบกองทุนฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ประกาศทุกคนสามารถเสนอโครงการชุมชนขึ้นมาได้ โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้าน หรือ ตำบล ซึ่งผู้เสนอโครงการชุมชนอาจรวมถึง คพรฟ. หรือ คพรต. หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ได้แก่ โรงเรียน สถานศึกษา สถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน กลุ่มบุคคลในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ประกาศเอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับการจัดสรรเงินกองทุน

ตามระเบียบกองทุนฯ (ข้อ 47) กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนดำเนินการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย (ข้อ 48) ดังนี้
1. มติ คพรฟ. ที่อนุมัติโครงการพร้อมรายละเอียด
2. แบบ หรือรูป หรือรายละเอียดรายการ (ถ้ามี)
3. รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ผู้รับจ้าง ผู้ขาย
4. แผนการเบิกจ่ายเงิน หรือแผนการดำเนินงาน
5. หนังสือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ

ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นบุคคล หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ในนามของโครงการชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า นอกจากนี้จะต้องมีการยอมรับเงื่อนไขในการสละสิทธิเรียกร้องและให้สิทธิกับประธาน คพรฟ. มีอำนาจในการแจ้งระงับการเบิกจ่ายเงินบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนที่เป็นคณะบุคคล จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการถอนเงินโดยมีการกำหนดผู้แทนมากกว่า 1 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันจึงจะมีอำนาจถอนเงินได้”

เงื่อนไขในการรับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในฐานะของคู่สัญญา

สำนักงาน กกพ. ได้กำหนดเงื่อนไขในการรับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศไว้ หากหน่วยงาน หรือ บุคคลที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้รับการพิจารณาสนับสนุน จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคู่สัญญากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญในการดำเนินการหลังจากได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้


คุณสมบัติของคู่สัญญารับทุน

1. คู่สัญญาที่รับการจัดสรรควรเป็นนิติบุคคล กรณีเป็น ชมรม กลุ่ม เครือข่าย จะต้องจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อรับเงินหรือได้รับการรับรองตามกฎหมาย หรือจากส่วนราชการ หรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันและได้รับการรับรองจาก คพรฟ.

2. ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องไม่เคยมีประวัติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ หรือมีพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือบุคคลอื่นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการชุมชน

1. ใช้เงินในกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น โดยแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินครบถ้วน และเตรียมหลักฐานให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา และจัดส่งคืนเงินที่เหลือจ่ายพร้อมดอกผล (ถ้ามี) หลังจากเสร็จสิ้นโครงการให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ภายใน ๖๐ วัน
2. ขออนุมัติจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการ และงบประมาณ
3. ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจะต้องประกาศหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” พร้อมแสดงตราสัญลักษณ์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในบริเวณจัดกิจกรรม สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ของโครงการ
4. กรณีที่เป็นการจัดกิจกรรม ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนส่งแผนปฏิบัติงานที่ระบุระยะเวลาดำเนินกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ เพื่อให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม และเชิญผู้แทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุกครั้ง
5. ส่งผลงานและรายงานความก้าวหน้าตามที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กำหนดในสัญญา และส่งเอกสารต่อไปนี้ ภายใน 30 วัน หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นลงเรียบร้อย หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- สรุปผลการดำเนินโครงการตามแบบที่สำนักงาน กกพ. กำหนด พร้อมรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานที่เป็นไฟล์ในดิสก์เก็ต หรือแผ่นซีดี (CD) หรือแผ่นดีวีดี (DVD) (ถ้ามี)

รายงานการเงินทั้งรับและจ่าย แสดงให้เห็นว่าเงินถูกใช้ไปอย่างไร โดยหัวหน้าองค์กร หรือ หน่วยงานต้องลงนามรับรอง หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชน พร้อมทั้งต้องจัดเตรียมหลักฐานการใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ
6. ผู้ได้รับเงินจัดสรรเงินกองทุนจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่จะจัดทำขึ้น พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เมื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแจ้งให้ทราบ

7. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาในการให้การสนับสนุนได้ หากผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน หรือผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือมีประวัติที่เคยก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น

8. นอกจากนี้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการที่ไม่มีการยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุน และหากตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการนี้เป็นเท็จ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของผู้เสนอโครงการที่ทำผิดเงื่อนไข
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี