หน้าแรก แนวปฏิบัติด้านการเงิน
แนวปฏิบัติด้านการเงิน
 
เมื่อโครงการชุมชนได้รับอนุมัติจาก คพรฟ. แล้ว และได้มีการทำสัญญารับการสนับสนุน ผู้ดำเนินโครงการชุมชนจะขอเบิกเงินหรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินได้ตามแนวทางดังนี้

การขออนุมัติเบิกเงินงวดและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

การเบิกเงินงวดเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการชุมชน ตามระเบียบกองทุนฯ นั้น แบ่งประเภทของการเบิกเงินงวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) การขออนุมัติเบิกเงินงวดแรก ภายหลังจากที่ข้อเสนอโครงการชุมชนได้รับอนุมัติจาก คพรฟ. และ ๒) การขออนุมัติเบิกเงินงวดถัดไป หลังจากได้มีการทำสัญญารับการสนับสนุนแล้ว โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละส่วนดังนี้การขออนุมัติเบิกเงินงวดแรก

การขออนุมัติเบิกเงินงวดแรก จะเป็นการดำเนินการภายหลังที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้รับแจ้งจาก คพรฟ. ให้มาทำสัญญาหรือข้อตกลงในการรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชน (แบบฟอร์ม กฟ. ๙๗(๓)-๑๔) แล้ว โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ตามระเบียบกองทุนฯ นั้นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ประกาศทุกคนสามารถเสนอโครงการชุมชนขึ้นมาได้ ซึ่งผู้เสนอโครงการชุมชนอาจรวมถึง คพรฟ. หรือ คพรต. หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ได้แก่ โรงเรียน สถานศึกษา สถานีอนามัย ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน กลุ่มบุคคลในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ประกาศ

หลังจากที่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแล้ว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศจะโอนเงินงวดแรกให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน และให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ได้รับเงินแล้ว จัดทำหนังสือตอบรับการรับเงิน (ระเบียบกองทุนฯ ข้อ ๕๑)

การขออนุมัติเบิกเงินงวดถัดไป

เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ต้องการเบิกเงินงวดถัดไปสำหรับการดำเนินโครงการชุมชน ต้องดำเนินการตามระเบียบกองทุนฯ ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดทำหนังสือขอเบิกเงินงวดโครงการชุมชน พร้อมเอกสารประกอบ
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี