หน้าแรก แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
 
ระเบียบกองทุนฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในการดำเนินโครงการชุมชน สรุปได้ดังนี้

1. การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ ประกาศทุกรายการจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากประธาน คพรฟ. หรือผู้ที่ ประธาน คพรฟ. มอบหมายแล้วเท่านั้น
2. การจ่ายเงินทุกรายการ ให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินหรือจ่ายเป็นเช็คในนามผู้มีสิทธิรับเงินหรือในนามของหน่วยงาน ในกรณีที่เหมาะสมหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด หรือ ต้องจ่ายโดยวิธีอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน คพรฟ.
3. การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้ประธาน คพรฟ. หรือผู้ที่ ประธาน คพรฟ. มอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการชุมชนพร้อมกับลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินหรือหลักฐานการขอรับเงิน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. ด้วยวิธีการ ดังนี้
- การจ่ายผ่านธนาคาร ให้โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน - การจ่ายเป็นเช็ค ให้ออกเช็คในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” และขีดคร่อม
- การสั่งจ่ายเงิน เพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ”
ทั้งนี้ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน ไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทุกครั้ง
4. เมื่อมีการจ่ายเงินสนับสนุนทุกครั้ง ให้ คพรฟ. จัดทำหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการชุมชนให้ผู้ดำเนินการทราบ และให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ทำหนังสือตอบรับการรับเงิน ภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุน (ข้อ 39)
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี