หน้าแรก คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับพัสดุ
คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับพัสดุ
 
1
กองทุนได้จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางวิทยุท้องถิ่น วงเงิน 107,000.- บาท ซึ่งจะต้องมีเงินประกันสัญญาหรือไม่
เนื่องจากเป็นการจัดจ้างให้ทำการประชาสัมพันธ์ วงเงินเกินกว่า 1 แสนบาท และมีระยะเวลาประชาสัมพันธ์เกินกว่า 5 วันทำการ ซึ่งต้องทำเป็นสัญญาจ้าง โดยต้องมีการวางหลักประกันสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา (ระเบียบพัสดุ ข้อ 44)
2
กองทุนเขื่อนภูมิพลได้จัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับ คพรฟ. รวม 27 คน เป็นเงินประมาณ 70,000.- บาท และได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพให้กับพนักงานของกองทุนเป็นเงินประมาณ 60,000.- บาท โดยได้แยกทำเรื่องขออนุมัติดำเนินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับอนุมัติและดำเนินการจัดหาและออกใบสั่งซื้อไปแล้ว แต่มีข้อกังวลว่าการที่แยกการซื้อกรมธรรม์ของ คพรฟ. ออกจากของพนักงานจะเป็นการแบ่งจ้างหรือไม่
การทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุของ คพรฟ. วงเงิน 70,000.- บาท และการทำประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงาน วงเงิน 60,000.- บาท โดยแยกเรื่องการดำเนินการจัดหาเพื่อใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง จึงขอให้กองทุนพิจารณาแก้ไข อย่างรก็ตาม กองทุนควรพิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รวมประกันสุขภาพ
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี