หน้าแรก คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน กองทุน ค
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน กองทุน ค
 

ที่ ชื่อกองทุน ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า คำสั่งแต่งตั้ง
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด 
- บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซัน สวีท จำกัด
- บริษัท ซัน สวีท จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด 
- บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาทุ่งกว๋าว 
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาทุ่งกว๋าว

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด 
- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด
- บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ใจ


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เตียน จังหวัดเชียงใหม่  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่เตียน


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เทย จังหวัดเชียงใหม่  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่เทย

(แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ยะ


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 1
(ชื่่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด)
- บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 2
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (แม่ลัย 1)
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (แม่ลัย 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 3 
- บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 4
- บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จำกัด)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร - ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3))
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3)
- บริษัท นภัสโซลา จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ปาย

(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน)
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำพูน 1
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (โครงการลำพูน 1)
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (โครงการลำพุน 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 1
- บริษัท สุวรรณภพรุ่งเรื่องทรัพย์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 2
- บริษัท สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 3 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา)  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท แก่นเจริญ จำกัด (สาขา 2 )

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด  - บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 1 
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
- บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด)
- บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำกัด
- บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำกัด
- บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่า จำกัด
- บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด)
- บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด
- บริษัท ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
- บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 ยกเลิก

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 4
- บริษัท กำแพงเพชรผลิตไฟฟ้า จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 5
- บริษัท กำแพงเพชรผลิตไฟฟ้า จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด  - บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จำกัด) 
- บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าอุ้มผาง จังหวัดตาก - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าอุ้มผาง

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 2 - บริษัท แม่สอด ไบโอแก็ส จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 4 
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ ทู จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด - บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 1
- บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการ 01)
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 02)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 2 
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 01)
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 03)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแพร่ 1 - บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาเตาปูน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเควน้อยบำรุงแดน
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร 
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข และเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด
- บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 1 - บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรืยี่ จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 3-ประดู่เฒ่าส่วนขยาย)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 2 
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเอนร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด  - บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด  - บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (สาขาเสาเถียร-เอ)  - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (สาขาเสาเถียร-เอ)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด
- บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 1
- บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 2
- บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
- บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน)  - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด)

- บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนเจ้าพระยา)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด)

- บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
- บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 2
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (โครงการตาสัง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 3 - บริษัท ดิเอ็มฟาซีส จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 4
- บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3
- บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 5 - บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 6
- บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี)  - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 1
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาบึงสามพัน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบ้านกล้วย)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบ้านกล้วย 2)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 4
- บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 - บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด(ห้วยสะแก โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม) - บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด  - บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด  - บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด

 
 (แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด  - บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ลพบุรี 1))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ลพบุรี 1)
- บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด
- บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 3
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 4)
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 5)    
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 6)
 ยกเลิก
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 4  - บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด
- บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด
- บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)


(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 6 
- บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการดงพลับ โซล่าร์ฟาร์ม)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้สจังหวัดลพบุรี 7 
- บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการ 03)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด  - บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด  - บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด  - บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด)
- บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
- บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
- บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท 1 
- บริษัท เอเชีย กรีน เพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด - บริษัท แก่นเจริญ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด
- บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 3  - บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท พลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด)
- บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด
- บริษัท พี.พี. โซล่า (ห้วยโจด) จำกัด
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 1
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 2
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 3


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครพนม 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด - บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด) 
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด


(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
;(เปลี่ยนประเภทกองทุน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำหมัน จังหวัดเลย - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าน้ำหมัน


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (จังหวัดหนองคาย)
- บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี. โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด)
 
- บริษัท พี.พี. โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด


(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด  - บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด  - บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด - บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด  - บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด  - บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด - บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 2
- บริษัท ซันพาร์ค จำกัด
- บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด) 
- บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด
- บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด (สาขา 3)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด)
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
- บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
- บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด
- บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหเรือง จำกัด
- บริษัท สหเรือง จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด
- บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2))
- บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1))
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1 โครงการ 2)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด - บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด  - บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด
- บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 1
- บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด
- บริษัท เอสพีพี โฟร์จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี  - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1)  - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด  - บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 1 
- บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 2)
 - บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 3)


 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด)
- บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด
- บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 3
- บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จำกัด  
 (เพิ่มเติม)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (จังหวัดอุบลราชธานี)
- บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เทพาพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด 
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

- บริษัท เทพาพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1) (ยกเลิกไปอยู่ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1) - บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)  (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 1 - บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 2)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี (ชัยภูมิ 1) จำกัด 
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 2 
- บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 3
- บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 4
- บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด  (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด - บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางเขนชัย จำกัด 
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด 
- บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1) - บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด  - บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 1  - บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3)
- บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัด
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3 โครงการ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 2 - บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท เค.อาร์คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครราชสีมา
 ยกเลิก
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 3
- บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจียเม้ง จำกัด)
- บริษัท เจียเม้ง จำกัด
- บริษัท ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 7
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 9
- บริษัท รูทซัน จำกัด (โครงการ 1,2)
- บริษัท รูทซัน จำกัด (โครงการ 3)
 (ยกเลิก)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 10
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด)
- บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด
- บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 14
(ชื่อเดิมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด)
- บริษัท แม็กซ์เวล 1991 จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าบ้านหัน จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 15 
- บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 16 
- บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด - บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด  - บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4
(ชื่อเดิม บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด) (เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด

 (ยกเลิก)
(เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด 
- บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด  - บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1 - บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอพาวเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 2 - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 3 - บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบุรีรัมย์ (โครงการที่ 1)
- บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบุรีรัมย์ (โครงการที่ 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด 
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด  - บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (โรงงานสาขาจังหวัดบุรีรัมย์)  - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาศรีจุฬา)  - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาศรีจุฬา)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด  - บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด  - บริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 5 
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (โครงการเอชาย-2)
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (โครงการ เอชาย-3)
- บริษัท ทีพีเอส คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด
- บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด (วังม่วง โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 6  
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บ้านลำ_1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บ้านลำ_2 โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 7 
- บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 10 
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งเขาวง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 11 
- บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 4 - บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด (วังน้ำเย็น โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการโคกสนั่น โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการคลองหินปูน โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการสวนป่า โซล่าร์ฟาร์ม)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 8   - บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 1)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 2)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 3)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 4)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 5)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 6)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 9 
- บริษัท นอร์ธ อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี จำกัด
- บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 10 
 - บริษัท เอเคเค เอ็นเนอร์จี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ตำบลสระขวัญ จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 12
- บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3 
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (สาขากบินทร์บุรี โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (สาขากบินทร์บุรี โครงการ 2)

 (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 6 
- บริษัท ฮิวเทค พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรนาดี จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 8 
- บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 1)  - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 1)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 2)  - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 - บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัด
- บริษัท ไบโอ แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบางประหัน โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบางประหัน โครงการ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรเสนา))
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรเสนา)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-14)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 - บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา

  องทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 
- บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จำกัด)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด  - บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด - บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว)  - บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัด  - บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด  - บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อ่างทอง 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อ่างทอง 1)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค.เอส. ไบโอ- พลัส จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท เค.เอส. ไบโอ- พลัส จำกัด (สาขา 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด - บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 1
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 3 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 4 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชลเจริญ จำกัด - บริษัท ชลเจริญ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด
- บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด - บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
- บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด
- บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 6
- บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะล้าน


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะสีชัง

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตราด 1
- บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2  
- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะกูด จังหวัดตราด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะกูด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะหมาก จังหวัดตราด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะหมาก

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด - บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด - บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด)
- บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด (มหาชน)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปภพ รินิวเอเบิล จำกัด - บริษัท ปภพ รินิวเอเบิล จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV06)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV06)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV08)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV08)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินไชยศรี จำกัด - บริษัท สินไชยศรี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด - บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 1 
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สถานีเพิ่มความดันก๊าซไทรโยค)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไข)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด)
- บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
- บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 4
- บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด
- บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด
- บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 6 - บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด)
- บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 10  - บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV07)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 11 
- บริษัท พลังงานเพิ่มพูน จำกัด
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาพังตรุ)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 12  - บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด
- บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 13  - บริษัท รางเงินโซลูชั่น จำกัด (สาขาดอนแสลบ)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 17
- บริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธัญญกิจ นครปฐม (2521)  - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธัญญกิจ นครปฐม (2521) (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 1
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

- บริษัท ซินิท กรีน เอ็นเนอยี จำกัด
- บริษัท บางกอก กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท แอคทีฟ ซินเนอยี่ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 2  - บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรทอง)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรประปา)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรย้อย)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัทโซลาร์ โก จำกัด - 5 (ไร่ไทรหินมูล)
- บริษัทโซลาร์ โก จำกัด - 4 (ไร่ไทรเพชร)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรใหญ่บน)) (ยกเลิกไปอยู่ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3) 
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรใหญ่บน)
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 1 (ไทรใหญ่กลาง)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ยันฮีโซล่า-12

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 5 
- บริษัท บีกริม.ยันฮีโซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-6)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 6
- บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด
- บริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 8 
- บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรสตรีบางภาษี จำกัด)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจ เอส เอ็นเนอยี จำกัด
- บริษัท เจ เอส เอ็นเนอยี จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นันยาง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - บริษัท นันยาง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด - บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (โครงการ 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท คิเนติค เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท คิเนติค เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จำกัด  - บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จำกัด (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
(ยกเลิก)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นครปฐมไบโอแมส จำกัด - บริษัท นครปฐมไบโอแมส จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อู่ทอง ไบโอแมส จำกัด)
- บริษัท อู่ทอง ไบโอแมส จำกัด
- บริษัท อู่ทอง ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรตาโต้ง)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรสะพาน 2)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรสะพาน 1)
- บริษัท โซลาร์ซ่าร์ จำกัด
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 6 (ไทรริน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ที เอ็ม เพาเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
- บริษัท ที เอ็ม เพาเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท สยามโซล่าร์ เอ็นเอนร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV03)

 
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด)
- บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (โครงการ TSE-PV2-06)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 6
- บริษัท พัฒนธุรกิจ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV10)
- บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด)
- บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV09)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 3 
- บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด (กาหลง โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด (กาหลง โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 4 
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (กาหลง โซล่าร์ฟาร์ม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด
- บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1
- บริษัท ตั้งแชเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ วัน จำกัด (แพรกหนามแดง โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
- บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 4
- บริษัท ไทยโก้ เอนเนอร์จี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ราชบุรี จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 5
- บริษัท ไอคิว โซล่า จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยโพธาราม จำกัด)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาทุ่งคา) - บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาทุ่งคา)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 1 - บริษัท ทรัพย์ อนันต์ ไบโอแมส จำกัด
- บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาท่าแซะ)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 5
- บริษัท เจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
- สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการประจวบคิรีขันธ์ 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการประจวบคิรีขันธ์ 1)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัด)
- บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
- บริษัท ปาล์ม เพาเวอร์ กรีน จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาอ่างทอง 1)
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาอ่างทอง 2)
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาอ่างทอง 3)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3
- บริษัท เอสพีวี วัน โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท เอสพีวี วัน โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท เอสพีวี วัน โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)
- บริษัท เอสพีวี ทู โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ออลวัน โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)

   กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 - บริษัท แอพคอน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บ่อนอก โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6
- บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4 จำกัด (กุยเหนือ 1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 จำกัด (กุยเหนือ 2 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 จำกัด (กุยเหนือ 3 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 จำกัด (กุยเหนือ 4 โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7
- บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8
-บริษัท ไทยโก้ เอนเนอร์จี จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางพงศ์ประศาสน์พัฒนา จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10
- บริษัท ซีพีพี จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11
(ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี)
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี
-บริษัท ปราณบุรี ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
 (ยกเลิก)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (เพชรบุรี 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (เพชรบุรี 1)  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท คิว - แพลน พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท คิว - แพลน พาวเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขากลัดหลวง)  - บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขากลัดหลวง)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 1  - บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาหนองชุมพล)
- บริษัท อิแมกอินเตอร์ จำกัด (โครงการ 1 และโครงการ 2)
- บริษัท บีเอสพี โฟร์ จำกัด
- บริษัท บีเอสพี ไฟว์ จำกัด
- บริษัท บีเอสพี ซิกซ์ จำกัด
- บริษัท บีเอสพี เซเว่น จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท บีเอสพี เซเว่น จำกัด (โครงการ 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 2
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 1 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 2 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 8 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 9 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 10 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 11 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 12 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 13 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 14 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 15 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 3 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 4 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 5 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 6 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 7 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ วัน จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 16 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ วัน จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 17 โซลาร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 3  - บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 1)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 10)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 2)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 4)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 6)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 8)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 9)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 3)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 5)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 7)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 4  - บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขายางน้ำกลัดใต้)
- บริษัท เอส ที เอฟ อี โซล่า จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 5 
- บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 2 จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท 5 อมตะ จำกัด
- บริษัท 5 อมตะ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พีทีพี โซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
- บริษัท พีทีพี โซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท หนองบัว โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  - บริษัท หนองบัว โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ 1 - บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด
- บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (สาขาลำทับ)
- บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด

(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ 2 - บริษัท ซาราฟ ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัด
- บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ 3 - บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (สาขาอ่าวลึก)
- บริษัท เอเชี่ยนน้ำมันปาล์ม จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ 4 (ชื่อเดิม บริษัท โมเดิร์น กรีน พาวเวอร์ จำกัด)
- บริษัท โมเดิร์น กรีน พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  - บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- บริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นามหงส์ พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท นามหงส์ พาวเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด - บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - บริษัท แปลน อีโคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะสุกร จังหวัดตรัง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะสุกร

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตรัง 1 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะมุกด์
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะลิบง
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตรัง 2 - บริษัท โอทาโก้ จำกัด (2 ใบอนุญาต)
- บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
- บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด
- บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
- บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จำกัด
- บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  - บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เทศบาลนครภูเก็ต)
- เทศบาลนครภูเก็ต (โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต)
- บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด  - บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด - บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขาไทรขึง)
- บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขาไทรขึง)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จำกัด  - บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แสงสิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด - บริษัท แสงสิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอส. พี. โอ. อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- บริษัท เอส. พี. โอ. อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะเต่า
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎฺร์ธานี 1 - บริษัท กรีน ทู เอ็นเนอยี่ จำกัด
- บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอยี่ จำกัด
- บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎฺร์ธานี 2 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี)
- บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎฺร์ธานี 3 - บริษัท กรีน กลอรี่ จำกัด
- บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎฺร์ธานี 4
- บริษัท เจอาร์ วัน จำกัด
- บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด (สาขาบางสวรรค์)
- บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (สาขาปลายพระยา)
- บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎฺร์ธานี 5
(ชื่อเดิม บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด)
- บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
- บริษัท ไฟฟ้าธรรมชาติ จำกัด
 ยกเลิกและเปลื่ยนชื่อกองทุนฯ

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎฺร์ธานี 6
- บริษัท พระแสงกรีน พาวเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุราษฎฺร์ธานี 7
- บริษัท พี.ซี.ปาล์ม(2550) จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 2
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งทุ่งสง)
- บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (นครศรีธรรมราช)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช  3
- บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 4
- บริษัท ทุ่งสง กรีน จำกัด
- บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพัทลุง 1
- บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปาล์มพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด  - บริษัท ปาล์มพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสตูล 1
- บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสงขลา 1 - บริษัท อีโค เจนเนอร์เรชั่น จำกัด
- บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด
- บริษ