หน้าแรก คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน กองทุน ค
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน กองทุน ค
 


ที่ ชื่อกองทุน ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า คำสั่งแต่งตั้ง
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด 
- บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซัน สวีท จำกัด
- บริษัท ซัน สวีท จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด 
- บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาทุ่งกว๋าว 
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาทุ่งกว๋าว

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด 
- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด
- บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด 
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ใจ


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เตียน จังหวัดเชียงใหม่  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่เตียน


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เทย จังหวัดเชียงใหม่  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่เทย

(แก้ไขเพิ่มเติม)
  <กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ปาย

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ยะ


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 1
(ชื่่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด)
- บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 2
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (แม่ลัย 1)
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (แม่ลัย 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 3
- บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 4
- บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3))
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3)
- บริษัท นภัสโซลา จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำพูน 1
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (โครงการลำพูน 1)
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (โครงการลำพุน 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 1
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 2
- บริษัท สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 3 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน)
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
- ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด (สาขา 2) 
- บริษัท แก่นเจริญ จำกัด (สาขา 2 )

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด
- บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด
- บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด
- บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด
- บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด  - บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จำกัด) 
- บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 1 
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
- บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด)
- บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำกัด
- บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำกัด
- บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่า จำกัด
- บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด)
- บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด
- บริษัท ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
- บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 ยกเลิก

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 4
- บริษัท กำแพงเพชรผลิตไฟฟ้า จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 5
- บริษัท กำแพงเพชรผลิตไฟฟ้า จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าอุ้มผาง จังหวัดตาก - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าอุ้มผาง

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 2 - บริษัท แม่สอด ไบโอแก็ส จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 4
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ ทู จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 1
- บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการ 01)
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 02)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 2
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 01)
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 03)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 3 
- บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (วังหลุม โซล่าฟาร์ม)
- บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (วังหลุม โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเควน้อยบำรุงแดน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร 
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข และเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 1 - บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรืยี่ จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 3-ประดู่เฒ่าส่วนขยาย)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 2
(เดิมชื่อ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (สาขาเสาเถียร-เอ))
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเอนร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 1
- บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแพร่ 1
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาเตาปูน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 2
- บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
- บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน)  - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด)

- บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนเจ้าพระยา)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด)

- บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
- บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 2
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (โครงการตาสัง)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 3 - บริษัท ดิเอ็มฟาซีส จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 4
- บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3
- บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 5 - บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 6
- บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี)  - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 1
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาบึงสามพัน)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบ้านกล้วย)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบ้านกล้วย 2)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 4
- บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 - บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด(ห้วยสะแก โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม) - บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด  - บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด

 
 (แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด - บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ลพบุรี 1))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ลพบุรี 1)
- บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด
- บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 3
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 4)
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 5)    
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 6)
 (ยกเลิก)
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 4 - บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด
- บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด
- บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)


(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 6
- บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการดงพลับ โซล่าร์ฟาร์ม)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้สจังหวัดลพบุรี 7
- บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการ 03)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด)
- บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด
- บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
- บริษัท เอสพีพี ชิค จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด  - บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด  - บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด - บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด)
- บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
- บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
- บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท 1
- บริษัท เอเชีย กรีน เพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด - บริษัท แก่นเจริญ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด
- บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 3 - บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท พลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด)
- บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด
- บริษัท พี.พี. โซล่า (ห้วยโจด) จำกัด
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 1
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 2
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 3
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 6
- บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 7
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครพนม 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด - บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด) 
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
(เปลี่ยนประเภทกองทุน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำหมัน จังหวัดเลย - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าน้ำหมัน
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (จังหวัดหนองคาย)
- บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี. โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด)
 
- บริษัท พี.พี. โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด


(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 2 
- บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 3
- บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด  - บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด  - บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด - บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี)  - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี)  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด  - บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด  - บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด - บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 2
- บริษัท ซันพาร์ค จำกัด
- บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด) 
- บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด
- บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด (สาขา 3)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด)
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
- บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
- บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด
- บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหเรือง จำกัด
- บริษัท สหเรือง จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด
- บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2))
- บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1))
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1 โครงการ 2)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด - บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด  - บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด
- บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 1
- บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด
- บริษัท เอสพีพี โฟร์จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี  - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1)  - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด  - บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 1
- บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 2)
 - บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 3)


 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด)
- บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด
- บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 3
- บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จำกัด  
 (เพิ่มเติม)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (จังหวัดอุบลราชธานี)
- บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เทพาพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด 
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

- บริษัท เทพาพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1) (ยกเลิกไปอยู่ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1) - บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)  (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 1 - บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 2)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี (ชัยภูมิ 1) จำกัด 
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 2
- บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 3
- บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 4
- บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด  (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด - บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางเขนชัย จำกัด
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด
- บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1) - บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด - บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 1 - บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3)
- บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัด
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3 โครงการ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 2 - บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท เค.อาร์คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครราชสีมา
 ยกเลิก
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 3
- บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจียเม้ง จำกัด)
- บริษัท เจียเม้ง จำกัด
- บริษัท ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 7
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 9
- บริษัท รูทซัน จำกัด (โครงการ 1,2)
- บริษัท รูทซัน จำกัด (โครงการ 3)
 (ยกเลิก)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 10
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด)
- บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด
- บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 11
- บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 12
- บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด
- บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 13
- บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ซีวายวาย กรีนเพาเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 14
(ชื่อเดิมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด)
- บริษัท แม็กซ์เวล 1991 จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าบ้านหัน จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 15
- บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 16
- บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 17
- บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 18
- บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 19
- บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด - บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด - บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4
(ชื่อเดิม บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด) (เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด

 (ยกเลิก)
(เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด - บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1 - บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอพาวเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 2 - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 3 - บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบุรีรัมย์ (โครงการที่ 1)
- บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบุรีรัมย์ (โครงการที่ 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (โรงงานสาขาจังหวัดบุรีรัมย์)  - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาศรีจุฬา)  - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาศรีจุฬา)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด  - บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด  - บริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 4
- บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 5
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (โครงการเอชาย-2)
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (โครงการ เอชาย-3)
- บริษัท ทีพีเอส คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด
- บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด (วังม่วง โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 6
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บ้านลำ_1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บ้านลำ_2 โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 7
- บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 8 
- บริษัท พัฒนธุรกิจ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จำกัด)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 9
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 3)
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งท่าหลวง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 10
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งเขาวง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 11
- บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 4 - บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด (วังน้ำเย็น โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการโคกสนั่น โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการคลองหินปูน โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการสวนป่า โซล่าร์ฟาร์ม)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 5
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (หนองแวง โซล่าร์ฟาร์ม)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 6 
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการวังใหม่ 1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการวังใหม่ 2 โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 7
- บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 8 - บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 1)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 2)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 3)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 4)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 5)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 6)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 9
- บริษัท นอร์ธ อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี จำกัด
- บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 10
 - บริษัท เอเคเค เอ็นเนอร์จี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ตำบลสระขวัญ จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 11
- บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 12
- บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3 
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (สาขากบินทร์บุรี โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (สาขากบินทร์บุรี โครงการ 2)

 (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 4
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (โครงการหัวหว้า 1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (โครงการหัวหว้า 2 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (ปราจีนบุรี 3)
- บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปราจีนบุรี

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 5
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (โนนห้อม โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (โพธิ์งาม โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 6
- บริษัท ฮิวเทค พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรนาดี จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 8
- บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครนายก 1
- บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครนายก จำกัด)  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 1)  - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 1)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 2)  - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 - บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัด
- บริษัท ไบโอ แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบางประหัน โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบางประหัน โครงการ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรเสนา))
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรเสนา)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-14)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 - บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8
- บริษัท ไพร์ม โรด โวลาร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง จำกัด)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10
- บริษัท ไอคิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11
- บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13
- บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเสนา จำกัด)
- บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเสนา จำกัด)
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด  - บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด  (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด - บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว)  - บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัด  - บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด  - บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อ่างทอง 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อ่างทอง 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 1 
- บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 2
- บริษัท อินฟินิตี้ โซลาร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 3
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 3
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 4 
- บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 1 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปทุมธานี จำกัด)
- บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 6
- บริษัท ไทยแอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)

 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด
- บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 1
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 2 
(ชื่อเดิม บริษัท เค.เอส. ไบโอ - พลัส จำกัด สาขา 2)
- บริษัท เค.เอส. ไบโอ - พลัส จำกัด สาขา 2
- บริษัท เอสเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 3 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 4
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ฉะเชิงเทรา)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชลเจริญ จำกัด - บริษัท ชลเจริญ จำกัด  (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด
- บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด  (ยกเลิก)
<

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด - บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 4
- บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คลองปูน โซล่าร์ฟาร์ม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
- บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 4 
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 1
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 2
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 3
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 4
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 5
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 6

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด)

- บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด
- บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จำกัด
- บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 6
- บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะล้าน
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะสีชัง

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะกูด จังหวัดตราด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะกูด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะหมาก จังหวัดตราด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะหมาก

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตราด 1
- บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 
- บริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4
- บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแปดริ้ว จำกัด)
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด)
- บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด (มหาชน)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปภพ รินิวเอเบิล จำกัด
(ยกเลิก เปลี่ยนเป็นกองทุน ข) ชื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9

- บริษัท ปภพ รินิวเอเบิล จำกัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV06)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV06)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV08)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV08)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินไชยศรี จำกัด - บริษัท สินไชยศรี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด - บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 1
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สถานีเพิ่มความดันก๊าซไทรโยค)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไข)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด)
- บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
- บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 4
- บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด
- บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด
- บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 6 - บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด)
- บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 10 - บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV07)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 11
- บริษัท พลังงานเพิ่มพูน จำกัด
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาพังตรุ)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 12
(ชื่อเดิม บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด)
- บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด
- บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 13 - บริษัท รางเงินโซลูชั่น จำกัด (สาขาดอนแสลบ)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 14
- บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด (PV1)
- บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด (PV2)
- บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด (PV3)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 15
- บริษัท เอ็นแม็กซ์ ไบโอแก็ส วัน จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 16
- บริษัท กาญจนบุรีไบโอ-เอ็นเอนร์ยี จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 17
- บริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธัญญกิจ นครปฐม (2521) - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธัญญกิจ นครปฐม (2521) (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 1
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

- บริษัท ซินิท กรีน เอ็นเนอยี จำกัด
- บริษัท บางกอก กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท แอคทีฟ ซินเนอยี่ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 2  - บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรทอง)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรประปา)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรย้อย)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัทโซลาร์ โก จำกัด - 5 (ไร่ไทรหินมูล)
- บริษัทโซลาร์ โก จำกัด - 4 (ไร่ไทรเพชร)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรใหญ่บน)) (ยกเลิกไปอยู่ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3) 
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรใหญ่บน)
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 1 (ไทรใหญ่กลาง)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ยันฮีโซล่า-12

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 5
- บริษัท บีกริม.ยันฮีโซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-6)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 6
- บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด
- บริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด