หน้าแรก พื้นที่ประกาศกองทุนประเภท ค
พื้นที่ประกาศกองทุนประเภท ค
 
การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ (กองทุนประเภท ค)

ที่ ชื่อกองทุน ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดูประกาศ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด - บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซัน สวีท จำกัด - บริษัท ซัน สวีท จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด 
- บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาทุ่งกว๋าว 
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาทุ่งกว๋าว

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด 
- บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด 
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ใจ


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เตียน จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่เตียน


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เทย จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่เทย

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ปาย


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าแม่ยะ


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด)
- บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด

(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 2
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (แม่ลัย 1)
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (แม่ลัย 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 3 - บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 4 - บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1  (ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3))
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3)
- บริษัท นภัสโซลา จำกัด
 (ยกเลิก) 
 (เปลี่ยนชื่อ)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 1
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 2
- บริษัท สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 3
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำพูน 1
- บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (โครงการลำพูน 1)
- บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (โครงการลำพุน 2)
 (ยกเลิก) 
 (ฉบับที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน)
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) 
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิกและเปลี่ยนแปลง)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร - ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด (สาขา 2) - บริษัท แก่นเจริญ จำกัด (สาขา 2 )
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด
- บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด
- บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด
- บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด
- บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด
- บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

 (ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด  (ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จำกัด) 
- บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม) 
- บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด)
- บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำกัด
- บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำกัด
- บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่า จำกัด
- บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด)
- บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด
- บริษัท ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
- บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 4  - บริษัท กำแพงเพชรผลิตไฟฟ้า จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 5  - บริษัท กำแพงเพชรกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 1
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
- บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าอุ้มผาง จังหวัดตาก - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าอุ้มผาง

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 2 - บริษัท แม่สอด ไบโอแก็ส จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 4 - บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ ทู จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 1
- บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการ 01)
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 02)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 2 - บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 01)
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 03)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 3 - บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (วังหลุม โซล่าฟาร์ม)
- บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (วังหลุม โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข และเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)  (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 1  - บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรืยี่ จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 3-ประดู่เฒ่าส่วนขยาย)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (สาขาเสาเถียร-เอ))
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเอนร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)  (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 1
- บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแพร่ 1 - บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาเตาปูน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 2  - บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
- บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน) - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนเจ้าพระยา)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด)
- บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด 
- บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 2 - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (โครงการตาสัง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 3  - บริษัท ดิเอ็มฟาซีส จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 4 
- บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3
- บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 5  - บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 6 
- บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี) - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาบึงสามพัน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบ้านกล้วย)
- บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบ้านกล้วย 2)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข และเปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3)
- บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 4  - บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 5  - บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด(ห้วยสะแก โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด) 
- บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด  - บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด - บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โครงการห้วยหิน 1)
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข ภายใต้กองทุน ลพบุรี 1)
- บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โครงการห้วยหิน 1) (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ลพบุรี 1))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ลพบุรี 1)
- บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด
- บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
 (ยกเลิกและเปลี่ยนแปลง)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 3 - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 4)
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 5)
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 6)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 4 - บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด
- บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด
- บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 6 - บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการดงพลับ โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้สจังหวัดลพบุรี 7 - บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการ 03)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด)
- บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด
- บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
- บริษัท เอสพีพี ชิค จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิกและเปลี่ยนแปลง)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด - บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด  - บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด  - บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด)
- บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
- บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
- บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)
(ยกเลิก)
(ยกเลิกและเปลี่ยนแปลง)
(ฉบับที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท 1 - บริษัท เอเชีย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด - บริษัท แก่นเจริญ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด  - บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 3  - บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท พลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด)
- บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด
- บริษัท พี.พี. โซล่า (ห้วยโจด) จำกัด
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 1
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 2
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 3
(ยกเลิก)
(ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 6  - บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 7 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครพนม 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด
(ยกเลิก)
(ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด - บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำหมัน จังหวัดเลย - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าน้ำหมัน


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (จังหวัดหนองคาย) - บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี. โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท พี.พี. โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด
(ยกเลิก)
(ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 2 - บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 3 - บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด  - บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด - บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด - บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด
- บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด - บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 2
- บริษัท ซันพาร์ค จำกัด
- บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด)
- บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด
- บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด (สาขา 3)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
- บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด)
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
- บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิกและเปลี่ยนแปลง)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
- บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด
- บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหเรือง จำกัด
- บริษัท สหเรือง จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด
- บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2))
- บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1))
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1 โครงการ 2)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนเพาเวอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด - บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 1 - บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด
- บริษัท เอสพีพี โฟร์จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1) 
- บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 1
- บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 3)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด)
- บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด
- บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 3 
- บริษัท พีทีไดร์ว (ประเทศไทย) จำกัด  (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนชื่อ)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน พาวเวอร์ จำกัด (จังหวัดอุบลราชธานี) - บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน พาวเวอร์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1)
(ยกเลิกไปอยู่ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 1)

- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1)
(ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1) - บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 1 - บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 2)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี (ชัยภูมิ 1) จำกัด
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9)
(ยกเลิก)

(ฉบับที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 2
- บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 3
- บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 4
- บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด - บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางเขนชัย จำกัด
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด  - บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1) - บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด - บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 1  - บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3)
- บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัด
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3 โครงการ 2)

(แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 2 - บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท เค.อาร์คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครราชสีมา

(แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 3 - บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจียเม้ง จำกัด)
- บริษัท เจียเม้ง จำกัด
- บริษัท ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1)จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

- บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (โครงการ 15 เมกะวัตต์)

(ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 9 - บริษัท รูทซัน จำกัด (โครงการ 1,2)
- บริษัท รูทซัน จำกัด (โครงการ 3)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 10
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด)
- บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด
- บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 11  - บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 12  - บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด
- บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 13 
- บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ซีวายวาย กรีนเพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 14
(ชื่อเดิม บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด)  
- บริษัท แม็กซ์เวล 1991 จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าบ้านหัน จำกัด
 (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 15 
- บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 16 
- บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 17 
- บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 18 
- บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 19 
- บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด - บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4 (ชื่อเดิม บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด) (เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
 (ยกเลิก)
(เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด - บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1 - บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอพาวเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 2 - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 3 - บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบุรีรัมย์ (โครงการที่ 1)
- บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบุรีรัมย์ (โครงการที่ 2)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด  - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 3) จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (โรงงานสาขาจังหวัดบุรีรัมย์)
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาศรีจุฬา) - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาศรีจุฬา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด
- บริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด - บริษัท โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 4  - บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 5 
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (โครงการเอชาย-2)
- บริษัท โซลาร์วา จำกัด (โครงการ เอชาย-3)
- บริษัท ทีพีเอส คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด
- บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด (วังม่วง โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 6 
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บ้านลำ_1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บ้านลำ_2 โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 7 
- บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 8 
- บริษัท พัฒนธุรกิจ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 9 
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด (โรงงานผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 3)
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งท่าหลวง)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 10 
- บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้งเขาวง)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 11 
- บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด
(ยกเลิกเป็นกองทุนประเภท ข ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 1)
- บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 4  - บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด (วังน้ำเย็น โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการโคกสนั่น โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการคลองหินปูน โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการสวนป่า โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 5 
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (หนองแวง โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 6 
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการวังใหม่ 1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อามานูฟ จำกัด (โครงการวังใหม่ 2 โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 7 
- บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 8 
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 1)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 2)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 3)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 4)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 5)
- บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (โครงการโคกปี่ฆ้อง 6)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 9 
- บริษัท นอร์ธ อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี จำกัด
- บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 10 
- บริษัท เอเคเค เอ็นเนอร์จี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ตำบลสระขวัญ จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 11 
- บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 12 
- บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (สาขากบินทร์บุรี โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (สาขากบินทร์บุรี โครงการ 2)
 (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 4  - บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (โครงการหัวหว้า 1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (โครงการหัวหว้า 2 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (ปราจีนบุรี 3)
- บริษัท เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปราจีนบุรี
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 5 
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (โนนห้อม โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (โพธิ์งาม โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 6 
- บริษัท ฮิวเทค พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรนาดี จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 8 
- บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครนายก 1  - บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครนายก จำกัด)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 1)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 2) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอยุธยา 2)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
- บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จำกัด
- บริษัท ไบโอ แนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
(ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 - บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบางประหัน โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาบางประหัน โครงการ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 1)
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (สาขาบางปะอิน โครงการ 2)
(ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรเสนา))
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรเสนา)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-14)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6  - บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 
- บริษัท ไพร์ม โรด โวลาร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 
- บริษัท ไอคิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 
- บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรีอยุธยา จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13 
- บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเสนา จำกัด)
- บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเสนา จำกัด)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด - บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด - บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว) - บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัด
- บริษัท เอ เอส เอ็น พัฒนา จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด - บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อ่างทอง 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อ่างทอง 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 1  - บริษัท ก๊าซชีวภาพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 2 
- บริษัท อินฟินิตี้ โซลาร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 3 
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 3  - บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด)  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 4 
- บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 1 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปทุมธานี จำกัด)
- บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 6 
- บริษัท ไทยแอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด - บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 1  - บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 2
- บริษัท เค.เอส. ไบโอ - พลัส จำกัด สาขา 2
- บริษัท เอสเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด)
 (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 3 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดจันทบุรี 4 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ฉะเชิงเทรา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชลเจริญ จำกัด - บริษัท ชลเจริญ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด
- บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด - บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 4  - บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คลองปูน โซล่าร์ฟาร์ม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
- บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 4  - บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 1
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 2
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 3
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 4
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 5
- บริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 6
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด)
- บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด
- บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จำกัด
- บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 6  - บริษัท แอสต้า พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะล้าน


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะสีชัง

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด - บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะกูด จังหวัดตราด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะกูด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะหมาก จังหวัดตราด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเกาะหมาก

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตราด 1  - บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 - บริษัท สยาม คริสตัล ไรซ์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 - บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแปดริ้ว จำกัด)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด - บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด)
- บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่่ จำกัด (มหาชน)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปภพ รินิวเอเบิล จำกัด
(ยกเลิก เปลี่ยนเป็นกองทุน ข) ชื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9
- บริษัท ปภพ รินิวเอเบิล จำกัด
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV06)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV06)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV08)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV08)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สินไชยศรี จำกัด
- บริษัท สินไชยศรี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด  - บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 1 - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สถานีเพิ่มความดันก๊าซไทรโยค)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด)
- บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
- บริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 4 
- บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด
- บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด
- บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 6 - บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

(แก้ไขเพิ่มเติม)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด)
- บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 10  - บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV07)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 11 
- บริษัท พลังงานเพิ่มพูน จำกัด
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาพังตรุ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 12 
- บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จำกัด
- บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 13  - บริษัท รางเงินโซลูชั่น จำกัด (สาขาดอนแสลบ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 14  - บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด (PV1)
- บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด (PV2)
- บริษัท คอนเซอร์วาชั่น ออฟ อีเนอร์จี จำกัด (PV3)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 15  - บริษัท เอ็นแม็กซ์ ไบโอแก็ส วัน จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 16  - บริษัท กาญจนบุรีไบโอ-เอ็นเอนร์ยี จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 17  - บริษัท เสถียรปาล์ม จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธัญญกิจ นครปฐม (2521) - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธัญญกิจ นครปฐม (2521)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 1
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัท ซินิท กรีน เอ็นเนอยี จำกัด
- บริษัท บางกอก กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท แอคทีฟ ซินเนอยี่ จำกัด

(แก้ไขเพิ่มเติม)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 2 - บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรทอง)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรประปา)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไร่ไทรย้อย)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3
(ปรับเปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
- บริษัทโซลาร์ โก จำกัด - 5 (ไร่ไทรหินมูล)
- บริษัทโซลาร์ โก จำกัด - 4 (ไร่ไทรเพชร)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรใหญ่บน))
(ยกเลิกไปอยู่ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 3)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรใหญ่บน)
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 1 (ไทรใหญ่กลาง)
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ยันฮีโซล่า-12
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 5  - บริษัท บีกริม.ยันฮีโซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (ยันฮีโซล่า-6)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 6 
- บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด
- บริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 7 
- บริษัท ไอคิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จำกัด)  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครปฐม 8 
- บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรสตรีบางภาษี จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นครปฐมไบโอแมส จำกัด - บริษัท นครปฐมไบโอแมส จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจ เอส เอ็นเนอยี จำกัด - บริษัท เจ เอส เอ็นเนอยี จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นันยาง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - บริษัท นันยาง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด
- บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (โครงการ 2)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท คิเนติค เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - บริษัท คิเนติค เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จำกัด - บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อู่ทอง ไบโอแมส จำกัด)
- บริษัท อู่ทอง ไบโอแมส จำกัด
- บริษัท อู่ทอง ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2  - บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรตาโต้ง)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรสะพาน 2)
- บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด (สาขาไทรสะพาน 1)
- บริษัท โซลาร์ซ่าร์ จำกัด
- บริษัท โซลาร์ โก จำกัด - 6 (ไทรริน)
 (ยกเลิก)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ที เอ็ม เพาเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
- บริษัท ที เอ็ม เพาเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท สยามโซล่าร์ เอ็นเอนร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV03)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
(ฉบับที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด)
- บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (โครงการ TSE-PV2-06)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 6  - บริษัท พัฒนธุรกิจ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 7 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV10)
- บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด)
- บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (สาขา SSE1-PV09)
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 1 
- บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด)
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบ้านแพว จำกัด)
- บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สมุทรสาคร จำกัด)
- บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลากลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 2 
- บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 3 
- บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด (กาหลง โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด (กาหลง โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 4 
- บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (กาหลง โซล่าร์ฟาร์ม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 5 
- บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 2 (พันท้าย) จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรนาเกลือ สมุทรสาคร จำกัด)
- บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 3 (พันท้าย) จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร 6 
- บริษัท ไอคิว โซล่า จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด - บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด - บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 1  - บริษัท ตั้งแชเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ วัน จำกัด (แพรกหนามแดง โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
- บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 4  - บริษัท ไทยโก้ เอนเนอร์จี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ราชบุรี จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 5  - บริษัท ไอคิว โซล่า จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยโพธาราม จำกัด)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาทุ่งคา) - บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาทุ่งคา)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 1 - บริษัท ทรัพย์ อนันต์ ไบโอแมส จำกัด
- บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (สาขาท่าแซะ)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 3  - บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัด
- บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 4 
- บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชุมพร 5 
- บริษัท เจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
- สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการประจวบคิรีขันธ์ 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการประจวบคิรีขันธ์ 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัด)
- บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
- บริษัท ปาล์ม เพาเวอร์ กรีน จำกัด
(ยกเลิก)
(เปลี่ยนชื่อ)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาอ่างทอง 1)
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาอ่างทอง 2)
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาอ่างทอง 3)
(ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3
- บริษัท เอสพีวี วัน โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท เอสพีวี วัน โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท เอสพีวี วัน โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)
- บริษัท เอสพีวี ทู โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ออลวัน โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4  - บริษัท แอพคอน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5  - บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บ่อนอก โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 
- บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4 จำกัด (กุยเหนือ 1 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 จำกัด (กุยเหนือ 2 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 จำกัด (กุยเหนือ 3 โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 จำกัด (กุยเหนือ 4 โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 
- บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 
- บริษัท ไทยโก้ เอนเนอร์จี จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์กองทุนสวนยางพงศ์ประศาสน์พัฒนา จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 
- บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 
- บริษัท ซีพีพี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 
(ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด) 
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด
- บริษัท ปราณบุรี ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
 (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (เพชรบุรี 1) - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (เพชรบุรี 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท คิว - แพลน พาวเวอร์ จำกัด - บริษัท คิว - แพลน พาวเวอร์ จำกัด

(แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขากลัดหลวง)
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขากลัดหลวง)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 1
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาหนองชุมพล)
- บริษัท อิแมกอินเตอร์ จำกัด (โครงการ 1 และโครงการ 2)
- บริษัท บีเอสพี โฟร์ จำกัด
- บริษัท บีเอสพี ไฟว์ จำกัด
- บริษัท บีเอสพี ซิกซ์ จำกัด
- บริษัท บีเอสพี เซเว่น จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท บีเอสพี เซเว่น จำกัด (โครงการ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 2
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 1 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 2 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 8 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 9 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 10 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 11 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 12 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 13 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 14 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 15 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 3 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 4 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 5 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 6 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 7 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ วัน จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 16 โซลาร์ฟาร์ม)
- บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ วัน จำกัด (โครงการเขาใหญ่ 17 โซลาร์ฟาร์ม)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี 3
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองปรง 1)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด (สาขาหนองป