หน้าแรก คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 
1
กองทุนอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขงบประมาณเพื่อขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปี 2557 อยากทราบว่า กองทุนสามารถนำเงินงบประมาณคงเหลือของโครงการชุมชนประจำปี 2555 ที่ปิดโครงการแล้ว มาสมทบเป็นงบประมาณประจำปี 2557 ได้หรือไม่
การจ้างผู้ตรวจสอบภายในกองทุนนั้นสามารถใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) และ/หรือมาตรา 97(6) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ก็ได้ ทั้งนี้ การใช้งบประมาณจากเงินกองทุนตามมาตรา 97(3) ให้ คพรฟ. จัดทำค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน ไว้ในประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของแผนงานประจำปี ตามข้อ 35 ของระเบียบกองทุน ม.97(3) ส่วนการใช้งบประมาณจากเงินกองทุนตามมาตรา 97(6) เป็นไปตามข้อ 34(3) ของระเบียบกองทุน ม.97(3) อย่างไรก็ตาม ควรใช้งบประมาณจากเงินกองทุนตามมาตรา 97(3) เป็นหลัก
2
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นบุคคลากรประจำอยู่ในองค์กรนั้นหรือไม่
ตามข้อ 3 ของประกาศ ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็ได้ ซึ่ง คพรฟ. จัดให้มีขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรประจำอยู่ในกองทุน เพียงแต่ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อ 5 ของประกาศฯ
3
กองทุนประเภท ข ซึ่งมีงบประมาณน้อยไม่สามารถจ้างผู้ตรวจสอบเป็นบุคลากรประจำได้ จะดำเนินการอย่างไร
เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรประจำอยู่ในกองทุน ดังนั้น คพรฟ. อาจว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละกองทุน ในกรณีมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจทำการว่าจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหนึ่งรายต่อการตรวจสอบภายในมากกว่า 1 กองทุนขึ้นไป และใช้วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ตรวจสอบภายในตามปริมาณงานของแต่ละกองทุนนั้น ๆ หรือในกรณีมีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจขอให้สำนกงาน กกพ. สนับสนุนด้านบุคลากรหรืองบประมาณ จากเงินกองทุนตามมาตรา 97(6) ก็ได้
4
การจ้างผู้ตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดงานได้หรือไม่
คพรฟ. สามารถจ้างผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน ตามข้อ 11(11) ของระเบียบกองทุน ม.97(3) ประกอบกับระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ.2555 ทั้งนี้หากประสงค์จะกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินแบ่งออกเป็นงวดงานตามผลงานที่ส่งมอบ ก็สามารถทำได้ โดยทำเป็นข้อตกลงไว้ในสัญญา
5
กรณีมีกองทุนประเภท ก ที่ได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรประจำและอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันจะสามารถให้ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนประเภท ก นั้น เป็นผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน ประเภท ข ที่มีงบประมาณน้อยโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน จะกระทำได้หรือไม่
เนื่องจากกฎหมายมิได้ห้ามผู้ตรวจสอบภายในหนึ่งรายสามารถตรวจสอบกองทุนได้เพียงหนึ่งกองทุน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน ประเภท ก จึงสามารถเป็นผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน ประเภท ข ได้ หากผู้ตรวจสอบภายในรายนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้กับทุกกองทุนตามที่ได้รับมอบหมายงานได้ ทั้งนี้ ต้องระมัดระวังในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและการจ่ายค่าจ้างไว้ในสัญญาให้ชัดเจน รวมถึงหากบุคคลใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนใดแล้ว จะรับเป็นผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนนั้นอีกไม่ได้
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี