หน้าแรก แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ในการประชุมครั้งที่  1/2557 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ดังนี้
1. คพรฟ. ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นตามแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ในข้อ 8 ของระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 โดยกำหนดให้มีการดำเนินโครงการชุมชนขนาดเล็กที่ไม่เกิน 300,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
2. ให้ คพรฟ. จัดทำคำของบประมาณในบริหารจัดการของ คพรฟ. ที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจในการพิจารณากำกับ ตรวจสอบ และติดตามงบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชนในแต่ละปี โดยควรพิจารณาดำเนินโครงการชุมชนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
3. ให้ คพรฟ. พิจารณานำเสนอโครงการที่สามารถดำเนินการผูกพันงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณนั้นๆ ในการเสนอแผนงานประจำปี
4. แนวทางการพิจารณาโครงการชุมชนในรายการประเภทต่อไปนี้ ควรดำเนินการ ดังนี้
4.1 งานประเพณี ควรดำเนินการในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือระดับตำบล เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น และเกิดความสามัคคีในระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและระดับตำบล แทนการดำเนินงานในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน
4.2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ การก่อสร้างถนน ซ่อมถนน ขุดลอกคูคลอง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ฝึกอบรม เป็นต้น ควรพิจารณาเสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น โดยให้ระบุประเด็นปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ควรพิจารณาดำเนินการในรูปแบบของการสมทบงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการ หรือเพื่อแก้ไขอุปสรรคของโครงการ
4.3 โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเป็นสำคัญ โดยนำเสนอรายละเอียดกำหนดการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาที่มีงบประมาณขั้นสูงในการดำเนินงานในแต่ละปี ดังนี้
โครงการชุมชน
จำแนกตามแผนงาน
 สัดส่วนของงบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชน
กองทุนประเภท ก กองทุนประเภท ข
งบประมาณเกินกว่า 10 ล้านบาท
กองทุนประเภท ข
งบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท
10. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
(ภายในประเทศ)
ไม่ควรเกินร้อยละ 5 ไม่ควรเกินร้อยละ10 ไม่ควรเกินร้อยละ15

5. คพรฟ. ต้องกำกับให้มีการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการชุมชน และตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานให้สำนักงาน กกพ. ทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณโครงการในปีถัดไป

หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี