หน้าแรก กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ


      สรุปผลกรอบงบประมาณประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2563 กกพ. ได้มีการอนุมัติกรอบงบประมาณประจำปีให้แก่กองทุนในพื้นที่ประกาศ ดังนี้

 ปีงบประมาณ  ผลการอนุมัติกรอบงบประมาณ ประจำปี (ล้านบาท)
 รวมทั้งสิ้น
 กรอบงบประมาณที่ กกพ. อนุมัติ
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท  
ก และ ข
 รวมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท 
ก และ ข
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค
 งบประมาณบริหาร
จัดการ
 งบประมาณดำเนิน
โครงการชุมชน
 พ.ศ. 2555  150.87  1,773.97  1,924.84  -  1,924.84


 พ.ศ. 2556  180.21  2,203.60  2,383.81  -  2,383.81
 พ.ศ. 2557  248.77  1,806.63  2,055.40  -  2,055.40
 พ.ศ. 2558  202.10  2,986.32  3,188.42  57.63  3,246.05
 พ.ศ. 2559  282.02  3,298.05  3,540.07  130.24  3,670.31
 พ.ศ. 2560  283.38  2,341.23  2,624.61  62.09  2,686.70
 พ.ศ. 2561  303.68  2,663.42  2,967.10  121.40  3,088.50
 พ.ศ. 2562  342.92  3,200.31  3,543.23  143.93  3,687.16
 พ.ศ. 2563  267.16  2,687.18   2,917.74   335.95  3,253.69
* ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี