หน้าแรก แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ
แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ
 
แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ

      แผนงานประจำปีให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สำหรับบริหารจัดการและดำเนินโครงการชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ประกาศรอบโรงไฟฟ้า ดังนี้

ผลการอนุมัติแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และ ข
ปีงบประมาณ แผนงานประจำปี ที่ กกพ. อนุมัติ
ผลการอนุมัติ
แผนงานประจำปี 
 จำนวนกองทุน จำนวนโครงการ
บริหารจัดการ
(ล้านบาท)
โครงการชุมชน
(ล้านบาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
37
4,524
141.45 1,539.55 1,680.99

   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
50
5,366
202.31 1,402.39 1,604.70
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
52
6,398
248.77 1,806.63 2,055.40
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 55 6,109 192.70 2,083.99 2,276.69
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 67 6,491 235.46 2,670.74 2,906.20
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
67 5,561 236.29
1,989.99 2,226.28
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 74 6,392 264.07 2,320.01
2,584.08
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 75 7,184 273.98 2,517.57 2,791.55
 รวม  48,025 1,795.03
16,330.87
18,129.89
* ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ผลการอนุมัติแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค
ปีงบประมาณ
จำนวน
ผลการอนุมัติ
แผนงานประจำปี 
 กองทุน  โครงการ งบประมาณ
(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
95
232 42.95

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
221
477 82.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
204 393 54.11
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  258   419  62.36
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
270  498  85.75
รวม
2,019 327.17
* ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 17 มกราคม  พ.ศ. 2562
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี