หน้าแรก แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ ผลการพิจารณาอื่นๆ (กองทุน ประเภท ข )
แผนงานประจำปี ที่ กกพ.อนุมัติ ผลการพิจารณาอื่นๆ (กองทุน ประเภท ข )
 


ที่ ชื่อกองทุน ปีที่ออกหนังสือ
55 56 57 58 59 60 61 62 63 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด


 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
(ชื่อเดิม
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 1)
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

 

   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1  

  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3  
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1 
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด)     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 2
(ชื่อเดิม  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด


 

   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 4  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)

  
  


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด) 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 1  

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี 

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


   
     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
(ชื่อเดิม จาก บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด)


 

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4

 

 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8            
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา)

      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 1


   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุรินทร์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด)

 
    
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด)

     
 
 


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2             
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 1

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2 


   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2
(เดิมชื่อ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด)


 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4

 


   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน))
       
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 1

       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 2
 

   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 3            
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด            
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2 
  
  กงอทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด)
             

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด

       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด            
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด 

     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1

  
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3       

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1
   

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))
       

 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย))

    

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี)


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี)
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9                    

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด)  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 


 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด / กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด) 
 

 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด)
       

         
 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ 
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดยะลา 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด)
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา 


   
  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)      

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก กรุงเทพมหานคร) 
     

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด 

 

 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1  

 


 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 

 

 
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี