หน้าแรก ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
 


ก่อนการดำเนินการสรรหา

สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. ออกประกาศ ในเรื่อง

          1. พื้นที่ประกาศ เพื่อให้ทราบว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศแต่ละกองทุนมีพื้นที่ประกาศครอบคลุมพื้นที่ตำบลใดบ้าง

          2. ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เพื่อให้ทราบว่าแต่ละกองทุนฯ เป็นกองทุนประเภท ก ประเภท ข หรือประเภท ค

          3. รหัสการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยกำหนดเป็นเลขแปดหลัก ซึ่งระบุถึงลำดับที่ของ สกพ. เขต รหัสจังหวัดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลำดับที่ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น และลำดับที่ของตำบล/กลุ่มของชุมชน ดังนี้

                    XX XX XX XX

                    หลักที่ 1-2 หมายถึง ลำดับที่ของ สกพ. เขต

                    หลักที่ 3-4 หมายถึง รหัสจังหวัดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

                    หลักที่ 5-6 หมายถึง ลำดับที่ของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในจังหวัด

                    หลักที่ 7-8 หมายถึง ลำดับที่ของตำบลหรือกลุ่มของชุมชน

          4. จำนวน คพรฟ. ของกองทุนประเภท ก และประเภท ข เพื่อให้ทราบว่าแต่ละกองทุนฯ มี คพรฟ. ทั้งหมด จำนวนเท่าไร และเป็น

                    4.1  คพรฟ. ภาครัฐ จำนวนเท่าไร และมาจาก ผวจ.คัดเลือกเท่าไร/ผู้แทนกระทรวงพลังงานเท่าไร/ผู้แทน สกพ. เท่าไร

                    4.2 คพรฟ. ภาคประชาชน จำนวนเท่าไร และมาจากตำบลใดเท่าไร (รายตำบล)

          5. จำนวน คพรต. ของกองทุนประเภท ก เพื่อให้ทราบว่าแต่ละตำบลมี คพรต. ทั้งหมดเท่าไร และเป็น คพรต. ภาคประชาชนเท่าไร/ คพรต. อื่นๆ เท่าไร และ สกพ. มีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอในพื้นที่ประกาศ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

          6. สกพ. จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและสาธารณชนรับทราบความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และการสรรหา คพรฟ. และ คพรต. ในช่องทางต่างๆ ดังนี้

                    6.1 เว็บไซต์ของ สกพ. www.erc.or.th

                    6.2 ติดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ทำการ สกพ. เขต บริเวณหน้าโรงไฟฟ้า และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศ

                    6.3 จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ หรือแบนเนอร์ (Banner) และติดประกาศเผยแพร่ในพื้นที่ประกาศ

                    6.4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและหอกระจายข่าวในพื้นที่ประกาศ

                    6.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม


ขั้นตอนการคัดเลือกและแต่งตั้ง คพรฟ. ในภาพรวม

            โดยได้แบ่งการดำเนินการสรรหา ออกเป็น 3 ส่วน

                        
ส่วนที่ 1 การสรรหา คพรฟ. ภาครัฐ และผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ.


                        
ส่วนที่ 2 การสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต.


                        
ส่วนที่ 3 การสรรหา คพรฟ. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่ 1 การสรรหา คพรฟ. ภาครัฐ และผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ.

           1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) โดยความเห็นชอบของ กกพ. แต่งตั้งผู้แทน สกพ. เป็น คพรฟ. ภาครัฐ จำนวนกองทุนฯ ละ 1 คน (กรรมการและเลขานุการ)

           2. สกพ. มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกผู้แทนจากส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด ราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประกาศ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประกาศ ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเกษตร สุขอนามัย หรืออุตสาหกรรม เป็นกรรมการในสัดส่วนผู้แทนภาครัฐ ตามจำนวนที่ กกพ. กำหนด เพื่อเป็น คพรฟ. ภาครัฐ

           3. สกพ. มีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อส่งชื่อผู้แทนกระทรวงพลังงาน จำนวนไม่เกิน 2 คน ตามที่ กกพ. กำหนด เพื่อเป็น คพรฟ. ภาครัฐ

           4. สกพ. มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เพื่อส่งผู้แทน จำนวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คพรฟ.


ส่วนที่ 2 การสรรหา คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต.


          ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือก คพรฟ. ภาคประชาชน และ คพรต. ไว้ 3 ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น


ขั้นเตรียมการ (INPUT) 3 ขั้นตอน คือ

          1. การจัดสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โดยจัดสัมมนานายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต ทีมผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการ กำกับ ให้ข้อมูลทางวิชาการ จัดทำเอกสาร สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ พร้อมการติดต่อสอบถาม


          2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในระดับตำบล โดยจะจัดประชุมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกองทุนฯ และการสรรหากรรมการฯ และเป็นกลไกหลักในการรับสมัครและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน

          3. การประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ สื่อไวนิล วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และการเปิดการประชุมระดับหมู่บ้านตามที่แต่ละหมู่บ้านจะดำเนินการได้

ขั้นเวทีคัดเลือก 3 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนได้กำหนดไว้ดังนี้ คือ
          1. เวทีประชาคมหมู่บ้าน มาร่วมประชาคมและลงมติคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้าน

          2. เวทีประชุมผู้แทนหมู่บ้านในตำบล เพื่อการคัดเลือกให้ได้ คพรฟ. ภาคประชาชน / ได้ คพรต.

          3. เวทีประชุมระดับกองทุน เพื่อการคัดเลือก คพรฟ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ได้ คพรฟ. ทั้งคณะ
หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี