หน้าแรก หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
 
ด้วย  “ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553” (ระเบียบ ม. 97(3)) กำหนดให้ สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศกำหนดพื้นที่ประกาศ  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  โดยให้ครอบคลุมตำบลโดยรอบโรงไฟฟ้าภายในรัศมี 1  3 หรือ  5 กิโลเมตรตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าในรอบปีนั้น 

ในการกำหนดพื้นที่ประกาศดังกล่าว  จำเป็นต้องมีการกำหนดจุดอ้างอิงจุดศูนย์กลางพื้นที่ประกาศ  เพื่อให้การดำเนินการกำหนดจุดอ้างอิงดังกล่าวเป็นไปอย่างมีแบบแผนและมีมาตรฐานเดียวกัน สกพ. จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังนี้


การกำหนดจุดพิกัดอ้างอิงพื้นที่ประกาศ

เนื่องจากสภาพพื้นที่และแผนผังของโรงไฟฟ้าที่มีความแตกต่างกัน ในการกำหนดจุดอ้างอิงจุดศูนย์กลางพื้นที่ประกาศให้คำนึงถึงจุดศูนย์กลางในการปล่อยมลภาวะหรือสร้างผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นสำคัญ  โดยให้กำหนดจุดพิกัดอ้างอิงพื้นที่ประกาศให้อยู่ในขอบเขตโรงไฟฟ้า  ในบริเวณที่ไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทดังนี้ 

  • กรณีโรงไฟฟ้าที่มีปล่องระบายความร้อน/ไอเสีย :  
   • มีปล่องระบายความร้อน/ไอเสียเพียงปล่องเดียว : ให้กำหนดจุดพิกัดบริเวณฐานขอบปล่อง โดยมีระยะห่างไม่เกิน 5 เมตรจากฐานขอบปล่อง   
   • มีปล่องระบายความร้อน/ไอเสียหลายปล่อง : ให้กำหนดจุดพิกัดบริเวณจุดกึ่งกลางของการเรียงตัวหรือการกระจายตัวของปล่องที่มีอยู่ทั้งหมด  
  • กรณีโรงไฟฟ้าไม่มีปล่องระบายความร้อน/ไอเสีย 
   • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  ให้กำหนดจุดพิกัดภายในระยะ 10 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของอาคารผลิตไฟฟ้า
   • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ให้กำหนดจุดพิกัดภายในระยะ 10 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของอาคารควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า 
   • โรงไฟฟ้าพลังงานลม  กรณีมีกังหันลมในการผลิตไฟฟ้าเพียงตัวเดียว ให้กำหนดจุดพิกัดโดยมีระยะห่างไม่เกิน 5 เมตรจากบริเวณฐานของกังหัน  หากมีกังหันลมในการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 1 ตัว หรือ Wind Farm  ให้กำหนดจุดพิกัดในบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดกึ่งกลางของการเรียงตัวหรือการกระจายตัวของกังหันลมที่มีอยู่ทั้งหมด 
   • โรงไฟฟ้าอื่นๆ ให้กำหนดจุดพิกัดภายในระยะ 10 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของอาคารผลิตไฟฟ้า 


การปักหมุดหลักฐาน


ให้ปักหมุดหลักฐาน ณ จุดที่กำหนดเป็นจุดพิกัดอ้างอิงพื้นที่ประกาศตามแนวทางในข้อ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 • หมุดหลักฐาน  ให้ใช้ท่อเหล็ก (เหล็กแป๊บน้ำ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 80 เซนติเมตร 
 • การฝังหมุดหลักฐาน  ให้ฝังหมุดหลักฐานในระดับความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร โดยให้โผล่จากผิวดินประมาณ 40 เซนติเมตร
 • ปลายด้านบนหมุดหลักฐาน ให้อัดปูนซีเมนต์และฝังหมุดหรือตะปูที่บริเวณจุดศูนย์กลางของปลายหมุด 
 • ให้ทำเครื่องหมาย “สกพ.” และ “ห้ามเคลื่อนย้าย” (แกะแบบพ่นสี) ที่บริเวณท่อโดยใช้ขนาดตัวอักษรและรูปแบบที่ สกพ. กำหนด 


การจัดทำแผนผังหมุดหลักฐาน

การจัดทำแผนผังจุดพิกัดจุดอ้างอิงพื้นที่ประกาศให้เขียนคำอธิบายระบุตำแหน่งของหมุดหลักฐาน  โดยบอกระยะทางระหว่างหมุดหลักฐานกับจุดอ้างอิงที่เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรหรือวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่ายในบริเวณใกล้เคียงกับจุดปักหมุด เช่น ปล่อง อาคารสำนักงาน ประตูรั้วทางเข้า เสาธง ฯลฯ ในแบบฟอร์มคำอธิบายตำแหน่งปักหมุดหลักฐาน


หน้าแรก
กองทุนมาตรา 97(3)
 • ความเป็นมา
 • ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กรอบการจัดสรรเงินกองทุน
 • ประเภทของการบริหารกองทุน
 • การสรรหา คพรฟ./คพรต.
 •     - ที่มาของ คพรฟ.
      - ที่มาของ คพรต.
      - ขั้นตอนการดำเนินการสรรหา
      - เวทีประชาสัมพันธ์ระดับตำบล
      - เวทีประชาคมหมู่บ้าน
      - เวทีประชุมตำบล
      - ภาพการสรรหาคณะกรรมการกองทุน
 • การสรรหาผู้แทน กองทุน ค
 • ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 •     - รายละเอียดของแต่ละกองทุน
  การจัดทำแผนงานประจำปี
 • การจัดทำแผนงานประจำปี ของ คพรฟ.
 •     - การจัดทำแผนงานประจำปี
      - การสำรวจความต้องการของประชาชน
      - ประเภทโครงการชุมชนที่สามารถขอเงินสนับสนุนจากกองทุน
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
 • การพิจารณาโครงการชุมชน
 •     - ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน
      - แนวทางการพิจารณาแผนงาน
      - ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 •     - การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • การดำเนินโครงการชุมชน
 •     - การจัดทำสัญญารับการสนับสนุน
      - แนวปฏิบัติด้านการเงิน
      - แนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
      - แนวทางการเก็บเอกสารทางการเงิน
      - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การรับเงินและทรัพย์สิน
 •     - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
  ผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบฯ
 • พื้นที่ประกาศกองทุน
 •     - หลักการกำหนดพื้นที่ประกาศ
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ก
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ข
      - พื้นที่ประกาศกองทุน ประเภท ค
 • คณะกรรมการกองทุน
 •     - คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
      - คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
      - ผู้แทน กองทุน ค
 • กรอบงบประมาณ ที่ กกพ. อนุมัติ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการอนุมัติแผนงานฯ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
      - กองทุน ประเภท ค
 • ผลการพิจารณาแผนงานฯ อื่น ๆ
 •     - กองทุน ประเภท ก
      - กองทุน ประเภท ข
 • ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี
 •     - กองทุนฯ ประเภท ก
      - กองทุนฯ ประเภท ข
  คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี