หน้าแรก คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
 
ที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 14/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน)


คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 141/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 262/2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 18/2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมเนผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 94/2555 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)


คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 42/2555 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (3)


คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 75/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (3)

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 74/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (3)

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 21/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน (เพิ่มเติม)

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี