คำสั่งแต่งตั้ง คพรฟ.
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

           เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ในกองทุนดังต่อไปนี้

 
กองทุนขนาดใหญ่
ที่ ชื่อกองทุน ดาวน์โหลด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)
1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (เปลี่ยนแปลงเลขานุการ)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
  (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง)
ico_pdf (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด 
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
3 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
4 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1  
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)

 (แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)
6 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (เพิกถอนการแต่งตั้ง คพรฟ.)

7 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
8 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 19  
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
9 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
 (แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ปรับปรุงแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
10 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1  
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดกลาง เป็น กองทุนขนาดใหญ่)

 (เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)
11 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1    
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(คำสั่งฯ)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด / กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด)  
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดกลาง เป็น กองทุนขนาดใหญ่)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)  
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)  
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)  
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)  

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)
12 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 1) 

 (เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)
13 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ  จังหวัดสงขลา  
 (ฉบับที่ 2)
 (แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
14 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ 
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพระนครใต้)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)


กองทุนขนาดกลาง
ที่ ชื่อกองทุน ดาวน์โหลด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)
1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
(ชื่อเดิม 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 1)

(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 3 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)
4 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

5 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3  
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)
 6 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 7 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)
8 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด) 


 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)


(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)
9 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
(ชื่อเดิม บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 10 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 11 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 36  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 12 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(แก้ไขเพิ่มเติม)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด 
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
13 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด) 

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
14 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2  
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
 16 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
 17 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด)

 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 18 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4  
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
 19 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12   (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

 20 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 1  


 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่ง)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

 21 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 2  
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1  
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)

 (แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 22 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 23 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)   
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 24 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5  
(ชื่อเดิม
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)
25 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด 
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (แก้ไขเพิ่มเติม)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

26 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

27
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

28 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
29 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 
(เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

30 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 13    
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)
31 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัด (สาขาบ่อพลอย))

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 

32 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี)
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
33 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
34 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9  


(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

35 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)  
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)  

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)
36 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด / กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด)  

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.) 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)  

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)  

38 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)
 39 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)
 40 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
41 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

42 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 

43 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2  
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)
(แก้ไขเพิ่มเติม)
 
(ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรฟ.)

 

(แก้ไขเพิ่มเติม)
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top