คำสั่งแต่งตั้ง คพรต.
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

            เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) ในกองทุนดังต่อไปนี้
กองทุนขนาดใหญ่

ที่ ชื่อกองทุน ดาวน์โหลด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)
1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด  
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1   
คำสั่งฯ
3 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
4 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด


- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)


  ประกาศฯ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)
6 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

แก้ไขเพิ่มเติม
7 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1  
 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 19 
8 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 
 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดกลาง เป็น กองทุนขนาดใหญ่)


กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)
9 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 
  คำสั่งฯ 
  
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)
10 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าไฟฟ้าขนอม
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 1) 
ประกาศฯ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)
11 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา    คำสั่งฯ
  ประกาศฯ
  (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้ง คพรต.) - 
  ประกาศฯ  
  คำสั่งฯ 
 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
12 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ  
13 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพระนครใต้)

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top