Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
ผู้แทน กองทุนขนาดเล็ก
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566


เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ประกาศ 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ขนาดเล็ก

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน ที่ 168/2563 ลงวันที่  30 ตุลาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ประกาศ  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภท ค

 


คำสั่งแต่งตั้ง ผู้แทน กองทุนขนาดเล็ก

ที่ ชื่อกองทุน ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดาวน์โหลด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)
1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงราย 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด)
- บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด
 2 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำพูน 1 - บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (โครงการลำพูน 1)
- บริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด (โครงการลำพุน 2)
 3 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำพูน 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด) 
- บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด
 4 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำพูน 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด)
- บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
 5 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงจักรพลังน้ำแม่ใจ)
 6 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เตียน จังหวัดเชียงใหม่  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงจักรพลังน้ำแม่เตียน)
 7 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่เทย จังหวัดเชียงใหม่  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงจักรพลังน้ำแม่เทย)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 8 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงจักรพลังน้ำแม่ปาย)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
 9 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงจักรพลังน้ำแม่ยะ)
 10 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล)
 11 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 1
(ชื่่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด)
- บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 12 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 2 - บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (แม่มาลัย 1)
- บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (แม่มาลัย 2)
 13 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 3 - บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 14 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 4 - บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จำกัด)
15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซัน สวีท จำกัด)
- บริษัท ซัน สวีท จำกัด (มหาชน)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
16 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 1 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 17 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 2 - บริษัท สุวรรณภพรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
 18 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 3 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา)
19 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาทุ่งกว๋าว)
- บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาทุ่งกว๋าว)
20 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด)
- บริษัท ห้างฉัตร โซลา แพลนท์ จำกัด
21 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอชีย จำกัด)
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย
22 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลำปาง 7 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
-  บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
23 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3))
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (โครงการบ้านกาศ 3)
- บริษัท นภัสโซลา จำกัด
 (ยกเลิก)
24 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน)

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) 
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร - ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)
 25 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 1  
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ค เป็น กองทุนประเภท ข)
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
-  บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
-  บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
-  บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)
 26 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด)
- บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี่ จำกัด
- บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำกัด
- บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำกัด
- บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่า จำกัด
- บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำกัด
 27 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด)
- บริษัท ไทยเสรี เจนเนอเรติ้ง จำกัด
- บริษัท ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
- บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 ยกเลิก
 28 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 4 - บริษัท กำแพงเพชรผลิตไฟฟ้า จำกัด
 29 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 5 - บริษัท กำแพงเพชรผลิตไฟฟ้า จำกัด
 30 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด (สาขา 2)) 
- บริษัท เพชรเจริญ สตาร์ช จำกัด
 31 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด)
- บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอร์ยี่ จำกัด
 32 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด)
- บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด
 33 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 9 - บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด)  
 34 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่สอด พลังงานสะอาด จำกัด)
- บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 35 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 2 - บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
 36 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด)   
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์ จำกัด) 
- บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 37 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก 4 - บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ ทู จำกัด
 38 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 1 - บริษัท เอ็น.พี.เอส.สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการ 01)
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 02)
 39 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 2 - บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 01)
- บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จำกัด (โครงการ 03)
 40 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 3  - บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (วังหลุม โซล่าฟาร์ม)
- บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (วังหลุม โซล่าร์ฟาร์ม)
41 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ)) 
- บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาเนินปอ)
42 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 43 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม)) 
- บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เขาทรายโซล่าร์ฟาร์ม)
 44 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิจิตร 7 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
 -  บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  
 45 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 1 - บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอรืยี่ จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(สาขา 3-ประดู่เฒ่าส่วนขยาย)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 46 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด)(สาขาเสาเถียร-เอ)
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเอนร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)  (ยกเลิก)

47 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด)
- บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด
 48 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด)
- บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
 49 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 - บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด
 50 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พิชัยธััญชาติ จำกัด
- บริษัท พิชัยธัญชาติ จำกัด
 51 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแพร่ 1 - บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (สาขาเตาปูน)
52 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแพร่ 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด)
- บริษัท โคลเว่อร์ พาวเว่อร์ จำกัด
53 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแพร่ 3  - บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
54 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดแพร่ 4  - บริษัท ไอคิว กู๊ด จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด)  
55 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 1   - บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จำกัด  
 56 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 2 - บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
- บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
57 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน)
58 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก)  
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าลานกระบือ)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ค เป็น กองทุนประเภท ข
 และเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (เปลี่ยนประเภทกองทุน)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด - บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าอุ้มผาง จังหวัดตาก - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าอุ้มผาง
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)
 59 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท 1 - บริษัท เอเชีย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาดงคอน))
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (โครงการดงคอน)  (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน))
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 2 - บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
(โครงการตาสัง)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 3 - บริษัท ดิเอ็มฟาซีส จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 4 - บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3

- บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 5 บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 6 บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 7 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กฤชณรงค์ธัญกิจ จำกัด)
- บริษัท เคเอสพี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด  (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด)
- บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 9 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด) 
- บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 - บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบึงสามพัน)
- บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (สาขาบึงสามพัน)
 (ยกเลิก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด)
- บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบ้านกล้วย)
- บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาบ้านกล้วย 2)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 - บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 - บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต
เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด
(ห้วยสะแก โซล่าร์ฟาร์ม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี)
- บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด (สาขาวิเชียรบุรี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 - บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (ชนแดน) จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 - บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 9 - บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1 
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
-  บริษัท โซลาร์พาร์ค จำกัด
-  บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (โครงการวังเพลิงโซลาร์)
-  บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
-  บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โครงการห้วยหิน 1)
-  บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โครงการห้วยหิน 3)
-  บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อีเนอร์คิว ห้วยหิน 2)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด(ลพบุรี 1))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (ลพบุรี 1)
- บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด
- บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 3 - บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 4)
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 5)    
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 6)
 (ยกเลิก)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 4 - บริษัท ทิพยนารายณ์ จำกัด
- บริษัท เอ เจ เทคโนโลยี จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 5  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ค เป็น กองทุนประเภท ข) 
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็นกองทุนขนาดเล็ก) 
- บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด
- บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 6 - บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด
(โครงการดงพลับ โซล่าร์ฟาร์ม)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้สจังหวัดลพบุรี 7 - บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จำกัด (โครงการ 03)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด)
- บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด
- บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
- บริษัท เอสพีพี ชิค จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 9 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม)
- บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด (โครงการหนองแขม โซล่าร์ฟาร์ม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 10 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด)
- บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 11 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด)
- บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 12 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด)
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที. เอ็น จำกัด  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 13 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)
- บริษัท เอส อี ซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 14  - บริษัท แอท เอนเนอจี วัน จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 15  - บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 16 - กองพลทหารปืนใหญ่  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 17 - บริษัท เอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 18 - บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 19 - บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 20 - บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 21 - บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานลพบุรี)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 22  - บริษัท เอพลัส พาวเวอร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 23  - บริษัท อี 85 จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสิงห์บุรี 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด)
- บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด)
- บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
- บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด
- บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด) 
- บริษัท วิทัยไบโอเพาเวอร์ จำกัด  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี 3  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด)
- บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี 4  - บริษัท อี 85 จำกัด  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนเจ้าพระยา)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ค เป็น กองทุนประเภท ข
และเปลี่ยนชื่อเป็น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3)
- บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด  
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โครงการห้วยหิน 1)
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ค เป็น กองทุนประเภท ข  ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1)
- บริษัท อีเนอร์คิว จำกัด (โครงการห้วยหิน 1)  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำหมัน จังหวัดเลย - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าน้ำหมัน  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 1
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
-  บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
-  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 3) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 2
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
 -  บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด
-  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 3 - บริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท พลพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 4
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
 -  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์)
-  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6 ) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด)
- บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด
- บริษัท พี.พี. โซล่า (ห้วยโจด) จำกัด
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 1
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 2
- บริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด โครงการ 3
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 6 - บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 7 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด  
86 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แก่นเจริญ จำกัด)
- บริษัท แก่นเจริญ จำกัด  (ยกเลิก)

87 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 9 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด
88 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 10 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) จำกัด
89 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 11 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำกัด
90 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 12 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด  (ยกเลิก)

91 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 13 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) จำกัด  (ยกเลิก)

92 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 14 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 9) จำกัด  
93 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 15  
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
94 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 16 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด)
- บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด
99 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 17 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัด)
- บริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 18  - บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 19   - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
100 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครพนม 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำกัด
101 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครพนม 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 3) จำกัด
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า
เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด) 
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
(เปลี่ยนประเภทกองทุน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  จ. เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
- บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
102 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบึงกาฬ 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (หนองคาย 1) จำกัด
105 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 1) จำกัด  (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)
106 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกลนคร 2) จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร 3     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร 4     
108 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดหนองคาย 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (จังหวัดหนองคาย))
- บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดหนองบัวลำภู 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2  - บริษัท ไทย กรีน จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด)  
109 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี.พี.โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด)
 
- บริษัท พี.พี. โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
110 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 2  - บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด
111 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 3 - บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด  
113 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 4 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด
114 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด)
- บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
115 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 6 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด)
- บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
116 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 7 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (อุดรธานี)  (ยกเลิก)

117 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด)
- บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 9 - บริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 10 - บริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 11  - บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี 12  - บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคาบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด)  
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ค เป็น กองทุนประเภท ข  ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1) 
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 - บริษัท ซันพาร์ค จำกัด
- บริษัท ซันพาร์ค 2 จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด)
- บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด
- บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด (สาขา 3)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด)
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด
- บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด)
 
- บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด  (ยกเลิก)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 6 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด) 
- บริษัท พี แอนด์ ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 7  - บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 8  - บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคาม 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด) 
- บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคาม 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด) 
- บริษัท เป่ยต้าฮวง ชลเจริญ จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดมุกดาหาร 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด) 
- บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดมุกดาหาร 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหเรือง จำกัด) 
- บริษัท สหเรือง จำกัด
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดมุกดาหาร 3  - บริษัท วินชัย จำกัด  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดมุกดาหาร 4  - บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด (โครงการ 1)
- บรืษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จำกัด (โครงการ 2)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 1
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
 -  บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด
-  บริษัท บัวสมหมาย จำกัด
-  บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2))
- บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์ จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1))
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1)
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 1 โครงการ 2)

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 4 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด)
- บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 1 - บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด
- บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด 
บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด)
- บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 4 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท  ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด)
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด
- บริษัท เอี่ยมศิริ ไบโอ ก๊าซ จำกัด  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 1 - บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 2)
 - บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 3)


 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 2 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด)
- บริษัท อุบล ไบโอก๊าซ จำกัด
- บริษัท เอ็นพี ไบโอ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 (ยกเลิก)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 3 - บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จำกัด    
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด)
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี)  
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โรงงานสาขาจังหวัดอุบลราชธานี
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 6 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1)
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลราชธานี 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 7 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด)
บริษัท สินวิวัฒน์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 8 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  บริษัท  อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1) ) 
- บริษัท อีเอสพีพี จำกัด (โครงการ 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 9 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน พาวเวอร์ จำกัด (จังหวัดอุบลราชธานี))
- บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 10  - บริษัท อียู ไบโอก๊าซ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี 11  - บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด
- บริษัท อี อี เอส รีนิวเอเบิล จำกัด (โครงการ 2)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอํานาจเจริญ 1  - บริษัท สวนสอง จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอํานาจเจริญ 2  - บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก)  
 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร)  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม)
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
-  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 1 - บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 3)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 4)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 5)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 6)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 1)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จำกัด (สาขาบำเหน็จณรงค์ โครงการ 2)
- บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี (ชัยภูมิ 1) จำกัด 
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 7)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 8)
- บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 9)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 2 - บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 3 - บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 4 บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ค เป็น กองทุนประเภท ข) 
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็นกองทุนขนาดเล็ก) 
- บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด
-  บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 6 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)
- บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 7 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1))
- บริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (สาขา 1)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 8  - บริษัท ที.ไอ.ที.การ์ด จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 9  - บริษัท พีเคที กรีน จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 10  - บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด (โครงการหนุมาน 5)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 11 - บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (โครงการหนุมาน 8)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 12 - บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (โครงการหนุมาน 9)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 13 - บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (โครงการหนุมาน 1)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 14 - บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (โครงการหนุมาน 10)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 15  - บริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 16  - บริษัท เนเปีย เพาเวอร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ 17  - บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 1 - บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3)
- บริษัท เอี่ยมรุ่งเรือง รีนิวเอเบิล จำกัด
- บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 3 โครงการ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 2 - บริษัท เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท เค.อาร์คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 2)
- บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครราชสีมา
 ยกเลิก
 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 3 - บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เจียเม้ง จำกัด)
- บริษัท เจียเม้ง จำกัด
- บริษัท ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2))
- บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการนครราชสีมา 2)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
 (ยกเลิก)

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 7
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด )
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จำกัด
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 2) จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 8
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ค เป็น กองทุนประเภท ข) 
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็นกองทุนขนาดเล็ก) 
-  บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (โครงการ 15 เมกะวัตต์)
-  บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 9 - บริษัท รูทซัน จำกัด (โครงการ 1,2)
- บริษัท รูทซัน จำกัด (โครงการ 3)
 (ยกเลิก)


  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 10
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด)
- บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด
- บริษัท บางจาก โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด

 (ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้แทน)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 11 - บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 12 - บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 8) จำกัด
- บริษัท โซล่าร์ เพาเวอร์ (โคราช 5) จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 13 - บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ซีวายวาย กรีนเพาเวอร์ จำกัด
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 14
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แมกซ์เวล 1991 จำกัด)
- บริษัท แม็กซ์เวล 1991 จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าบ้านหัน จำกัด

 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 15 - บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 16 - บริษัท เค-โวลเทจ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 17 - บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 18 - บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 19 - บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 20 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1))
- บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สาขา 1)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 21 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่))
- บริษัท เค. อาร์. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 22 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด)  
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด  (ยกเลิก)

155 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 23 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) จำกัด
156 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 24 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
157 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 25 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด)
- บริษัท โซล่า เพาวเวอร์ (โคราช 9) จำกัด
158 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 26 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด) 
- บริษัท บลู ไฟร ไบโอ จำกัด
159 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 27 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด)
- บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
 (แก้ไขเพิ่มเติม)
160 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 28 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางเขนชัย จำกัด) 
- บริษัท บางเขนชัย จำกัด  (ยกเลิก)

161 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 29 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สเตพไวส์
เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด)
- บริษัท สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด
162 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 30  (ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1)) - บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (สาขา 1)  
163 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 31 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด)
- บริษัท อีเอช แอนด์ พี รีนิวเอเบิล จำกัด  (ยกเลิก)

164 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 32 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท แอ๊ดวานซ์
อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด)
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 33  - บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด (โครงการสราญลมวินด์ฟาร์ม)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 34  - บริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 35  - บริษัท เค.อาร์. วัน จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 37 - บริษัท แป้งไทย จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 38 - บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด (โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ทรอปิคอล วินด์ จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 39 - บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 40 - บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 41  - บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 42  - กองทัพภาคที่ 2 (ค่ายสุรธรรมพิทักษ์)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 43 - บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 44  - บริษัท เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 45  - บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด (ผู้สนับสนุน สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 46  - บริษัท ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 47  - บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 48  - บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 49  - บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด (ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด)  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 50  - บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด  
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1 - บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 2 - บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1)
- บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2)
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 3 - บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบุรีรัมย์ (โครงการที่ 1)
- บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบุรีรัมย์ (โครงการที่ 2)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 4
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด)
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนประเภท ข เป็น กองทุนขนาดเล็ก) 
- บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
 (ยกเลิก)

(เปลี่ยนเป็นกองทุนประเภท ข)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด) 
- บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 6 
(ชื่อเดิม กองท