Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
ความเป็นมา
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ความเป็นมาของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3)


การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

          เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) หรือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เป็นเงินได้ที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรียกเก็บจาก ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า หรือผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2553 (ระเบียบกองทุนฯ) เพื่อนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยเรียกเก็บจาก

  1. ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายใหม่ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงาน ตั้งแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2553 (ระเบียบกองทุนฯ) มีผลบังคับใช้ (ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป)
  2. ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิม หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงาน ก่อนวันที่ระเบียบกองทุนฯ มีผลบังคับใช้

    โดยผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า มีหน้าที่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

  1. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้าง จนถึงวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้นำส่งเงินเป็นรายปีตามกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า ในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี โดยในปีแรกให้จ่ายภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สำหรับปีถัดปีถัดไปให้จ่ายภายใน 5 วันทำการแรกของปี
  2. ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า (นับตั้งแต่วันที่เริ่ม COD เป็นต้นไป) ให้นำส่งเงินเป็นรายเดือนภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นเดือน ตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายและใช้เอง ตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ดังนี้
เชื้อเพลิง สตางค์/หน่วยไฟฟ้า
ที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
  ก๊าซธรรมชาติ 1.0
  น้ำมันเตา, ดีเซล
1.5
  ถ่านหิน, ลิกไนต์ 2.0
  พลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์ 1.0
  พลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานน้ำ 2.0
  ลมร้อนทิ้ง 1.0
  พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ เช่น ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม และอื่น ๆ 1.0
    *ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิม นำส่งเงินเฉพาะช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า

การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะจัดสรรเงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า หรือผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ในสัดส่วนร้อยละ 95 และส่วนที่เหลือร้อยละ 5 จะจัดสรรให้สำนักงาน กกพ. เพื่อดำเนินกิจการ ดังนี้

  1. สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเยียวยาหรือเบาเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าตามที่ กกพ. เห็นสมควร
  2. อุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรเงินจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนให้กับแต่ละท้องถิ่นให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามที่ กกพ. กำหนด
  3. เพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top