แผ่นพับ/คู่มือ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

 

ที่ แผ่นพับ/คู่มือ ดาวน์โหลด
แผ่นพับ
รู้จักกับกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ประเภทกองทุน         
  รู้จักกองทุนพัฒนาไฟฟ้า      
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)
คู่มือ
-rn-   คู่มือระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อการติดตามประเมินผลและรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหารของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)
  คู่มือการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ   
สำหรับผู้บริหารหน่วยงานและผู้นำชุมชน
  คู่มือการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
สำหรับประชาชน   
  มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
  แผนปฏิบัติการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top