Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
กองทุนขนาดกลาง
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

 ผลการพิจารณางบประมาณเหลื่อมปี (กองทุนขนาดกลาง) 

ที่ ชื่อกองทุน  ปีที่ออกหนังสือ
57 58 59 60 61 62  63 64 65  66
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 1 (เชียงใหม่)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 2 (พิษณุโลก)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดตาก1)

       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์     
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก 3 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร)
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 3 (นครสวรรค์)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1   
     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3             
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 4 (ขอนแก่น)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)
 

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1 
(ชื่อเดิมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 1) จำกัด)
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 5 (อุบลราชธานี)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด)
 


   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 6 (นครราชสีมา)
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด 
(ชื่อเดิม จาก บริษัท ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด)
         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 4           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 36        
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา)
         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 7 (สระบุรี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด 
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)
   


   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด)
     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2            
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 2   
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3       
 
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด)
 
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4       
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 1   
     
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 2           
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 1
(ปรับเปลี่ยนจากกองทุนขนาดใหญ่ เป็น กองทุนขนาดกลาง)
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 2   
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด)
         
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5 
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
             
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด   
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1         
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2  
     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3  

     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2  

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))
 

 
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 13        
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 9 (กาญจนบุรี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 2
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาบ่อพลอย))
         
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี)
 
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี)
 
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 9            
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด) 
   
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 10 (ราชบุรี)
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2         
 - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด / กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด))
     
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6
(ชื่อเดิม กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด)
               
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 11 (สุราษฏร์ธานี)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 12 (สงขลา)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา   
   
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด   
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1   
   
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2   

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top