ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ รายการ ข้อมูล
1 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
2  ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ ของกองทุนฯ
3  โครงสร้างการบริหารของกองทุนฯ
4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุนฯ
5 วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์
6 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
7  การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา
8  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
9 การดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
10  กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
11 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับกองทุนฯ
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top