ITA 2020 (Open to Transparency)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT)

ข้อมูลพื้นฐาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
o อำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
9. Social Network เช่น Facebook / twitter / YouTube
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top