กองทุนมาตรา 97(4)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
up-web

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566

รูปแบบการจัดสรรเงิน กรอบวงเงิน (ล้านบาท) ผู้ยื่นข้อเสนอ ผลการอนุมัติปัจจุบัน งบประมาณรวม (บาท)
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2560
1.   ข้อเสนอโครงการทั่วไป 650 725 2,942,564,936 4 18,078,200 18,078,200
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561            
1.   ข้อเสนอโครงการทั่วไป 1,050 73 1,578,024,906.50 4 11,719,544 11,719,544
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562            
1.  ข้อเสนอโครงการทั่วไป 400
45 1,089,435,227 1 29,137,373 625,563,643
2.  ข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า
 1,080 3 936,000,000 2 473,331,970
3.  ข้อเสนอโครงการภายใต้ MOU ระหว่างสำนักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน 200 3 63,600,000 3 63,600,000
4.  โครงการ "พลังงานไทยร้อยด้วยใจถวายองค์ราชัน" เฉลิมประเกียรติฯ 100 3 60,211,560 3 59,494,300
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563            
1. ข้อเสนอโครงการทั่วไป 400 16 376,911,833 5 43,784,686 137,672,086

2. ข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า 1,100 34 2,736,773,989 ไม่มีผู้ได้รับการจัดสรรเงิน
3. ข้อเสนอโครงการภายใต้ MOU ระหว่างสำนักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน


200


สนพ. 6 82,895,600 สนพ. 6* 82,895,600
พพ. 3
46,084,400
พพ. 2 10,991,800

สนพ. 1 โครงการ  งบประมาณ  10,000,000 บาท
ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ

ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564         
1. ข้อเสนอโครงการทั่วไป 400 19 774,428,358.06 ไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 323,506,600
2. ข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า 620 ไม่มีประกาศเปิดรับการจัดสรร
3. โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า 500

262 302,000,000 2 299,000,000
3.1 หน่วยงานด้านการศึกษา 164 95,000,000 1
(164 แห่ง)
95,000,000
อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
3.2  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 69 207,000,000 1
(68 แห่ง)
204,000,000
4. โครงการด้านนโยบายรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) 200 10 199,977,350 4 119,506,600
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565
1. ข้อเสนอโครงการทั่วไป 415 11 644,842,942 2 6,242,010 461,794,510
2. โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
1,000

13

340,552,500
13 340,552,500
 2.1  โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกรุงเทพมหานคร 11 232,830,000


11 232,830,000


   2.2 โรงพยาบาลสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

1
26,220,00


1 26,220,000

อยู่ระหว่างลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ
   2.3 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร)
1
( 10 แห่ง)
81,502,500 1
( 10 แห่ง)
81,502,500
3. โครงการการสนับสนุนผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับสำนักงาน กกพ. 315 21 488,630,000 1 115,000,000
3.1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้าระหว่าง สำนักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน 200 20 373,630,000 อยู่ระหว่างพิจารณา
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
เพื่อนำเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป
3.2 โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2566 - 2567
(ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)
115 1 115,000,000 1 115,000,000
ข้อมูล ณ วันท่ี่ 28 มีนาคม 2566

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

ที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top