กองทุนมาตรา 97(4)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
up-web

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2564

รูปแบบการจัดสรรเงิน กรอบวงเงิน (ล้านบาท) ผู้ยื่นข้อเสนอ ผลการอนุมัติปัจจุบัน งบประมาณรวม (บาท)
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2560
1.   ข้อเสนอโครงการทั่วไป 650 725 2,942,564,936 4 18,078,200 18,078,200
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561            
1.   ข้อเสนอโครงการทั่วไป 1,050 73 1,578,024,906.50 4 11,719,544 11,719,544
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562            
1.  ข้อเสนอโครงการทั่วไป 400
45 1,089,435,227 1 29,137,373


625,563,643
2.  ข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า
 1,080 3 936,000,000 2 473,331,970
3.  ข้อเสนอโครงการภายใต้ MOU ระหว่างสำนักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน 200 3 63,600,000 3 63,600,000
4.  โครงการ "พลังงานไทยร้อยด้วยใจถวายองค์ราชัน" เฉลิมประเกียรติฯ 100 3 60,211,560 3 59,494,300
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563            
1. ข้อเสนอโครงการทั่วไป 400 16 376,911,833 5 43,784,686

137,672,086
2. ข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า 1,100 34 2,736,773,989 อยู่ระหว่างการพิจารณา
(9 หน่วยงาน)

3. ข้อเสนอโครงการภายใต้ MOU ระหว่างสำนักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน

200

สนพ. 6 82,895,600 สนพ. 6 82,895,600
พพ. 3 46,084,400 พพ. 2 10,991,800
ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564  (ยังไม่มีโครงการที่ผ่านการพิจารณา)        
1. ข้อเสนอโครงการทั่วไป 400 14 483,100,000 *อยุ่ระหว่างดำเนินการ*
2. โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าหรือปลายระบบส่งไฟฟ้า 500 *อยุ่ระหว่างดำเนินการ*
3. โครงการด้านนโยบายรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (4) 200 10 199,977,350 *อยุ่ระหว่างดำเนินการ*
4. โครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ 200 *อยุ่ระหว่างดำเนินการ*
ข้อมูล ณ วันท่ี่ 27 กรกฎาคม 2564

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

ที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยังไมมีโครงการที่ผ่านการพิจารณา)
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top