กองทุนมาตรา 97(5)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
สรุปกรอบงบประมาณที่เปิดรับจัดสรรและการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
กรอบวงเงิน
เปิดรับจัดสรร
(ล้านบาท)
ผู้ยื่นข้อเสนอ โครงการที่ได้รับอนุมัติ/เซ็นสัญญา
โครงการ จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
โครงการ งบประมาณที่อนุมัติ
(ล้านบาท)
-n- 2560  210 58 916.14 15 /1 88.95
2561 (ครั้งที่ 1) 440 51 587.77 8 79.22
2561 (ครั้งที่ 2) 50 3 146.79 1 /2 47.70
-n-2562  685 139 3,099.03 18 463.80
Strategic Grant 485 20 1,108.81 6 347.55
Open Grant 200 119 1,990.22 12 116.25
-n-2563  600 163 3,459.98 26 476.47
Strategic Grant 450 114 1,574.85 14 348.15
Open Grant 150 49 1,885.13 12 128.32
-n-2565 *อยู่ระหว่างดำเนินการ*
รวม 1,985 414 8,209.71 68 1,156.14

หมายเหตุ :

                    /1 ปฏิเสธลงนามสัญญา 1 ราย โดย กกพ. ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 (ครั้งที่ 512) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติยกเลิกการอนุมัติ 1 โครงการ งบประมาณ 4.20 ล้านบาท คงเหลือโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงิน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณรวม 88.95 ล้านบาท

                    /2 สนับสนุนเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ผ่านความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงพลังงาน และสํานักงาน กกพ. เพื่อดำเนินโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ภายใต้แผนงานที่ 4 แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และสำนักงาน กกพ. ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยกระทรวงพลังงานเปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561


ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)

ที่ ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดโครงการ
1 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top