คณะอนุกรรมการบริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน)


 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ 
(เลขาธิการสำนักงาน กกพ.)
  ประธานอนุกรรมการ

นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณชัยโฆษิต
(รองเลขาธิการสายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค
สำนักงาน กกพ.)

รองประธานอนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี
(รองเลขาธิการสายกฎหมายและบริหารงานองค์กร
สำนักงาน กกพ. หรือผู้แทน)

อนุกรรมการ

นายนฤมิตร สว่างผล
(ผู้ช่วยเลขาธิการด้านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค
สำนักงาน กกพ.)

อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ


ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง
อนุกรรมการ

นางนิจนิรันดร์  สุวรรณเกต
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรัฐชัย  ศีลาเจริญ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก
(ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)
อนุกรรมการและเลขานุการ

(พนักงานฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ

1. พิจารณานำยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดไปสู่การปฏิบัติ
2. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคล ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4. กำกับดูแล และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
5. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใด ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมอบหมาย
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top