วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 วิสัยทัศน์


“เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของไทยให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และเกิดการยอมรับ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ     1. ชดเชย และอุดหนุนให้มีการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ทั่วถึง เป็นธรรม
     2. พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
     3. ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
     4. ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

 
เป้าประสงค์


     1. ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนารวมถึงยอมรับและอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้
     2. มีแนวทางและมาตรการส่งเสริมการกำกับกิจการพลังงานและพัฒนาการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักรู้ มีส่วนร่วม และเกิดทัศนคติที่ดีด้านไฟฟ้า
     4. มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
  

 
วัตถุประสงค์        1. เพื่อสนับสนุนการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม
        2. เพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
        3. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
        4. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยคำนึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนด้านไฟฟ้าของประเทศ
         5. เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า มีการพัฒนาเครือข่ายข้อมูล  ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top