แผนพัฒนากองทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565


แผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ปีงบประมาณ 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565
1 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564  
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนยุทธศาตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561-2564   
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2563
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top