ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2566

โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จำนวน 14 โครงการ

ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
รายละเอียดโครงการ
1 โครงการสนับสนุนภารกิจตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 9,998,100  
2 โครงการ รายการสารคดี ชุด ไฟฟ้ามาหา...ชุมชน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 6,500,000  
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19,800,000
  โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงานสะอาดอัจฉริยะ บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  32,355,625  
โครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 25,000,000  
โครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 22,705,000  
โครงการสำรวจการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ กกพ. และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) 4,916,000  
โครงการถึงบางอ้อ กับ กกพ. บริษัท ดี.ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด 13,135,000  
โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 38,000,000
โครงการคนบันดาลไฟ ปี 2 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 52,989,124
โครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) บริษัท เดือนเต็มดวง จำกัด 28,804,400  
โครงการใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 59,383,930
โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 5,000,000
โครงการร่วมกันเปลี่ยนเพื่อเป็นพลังงานที่ยั่งยืน บริษัท เทลสกอร์ จำกัด 29,560,000
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร
348,147,179


โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 โครงการ
ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
รายละเอียดโครงการ
1 โครงการรู้ทันพลังงาน เพิ่มโอกาสธุรกิจ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 6,996,944  
2 โครงการเด็กตื่นไฟ ปี 2 บริษัท เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่ จำกัด 15,000,000
โครงการการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก” Season 2 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13,000,000
  โครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,600,000
โครงการนิทรรศการการเรียนรู้พลังงานสะอาด บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด 11,962,500  
โครงการไฟฟ้าสีเขียว บริษัท โทย่า มีเดีย จำกัด 9,340,000
โครงการไฟฟ้าฟอร์เทล

ตอนที่ 1 ไฟฟ้าฟอร์เทล
ตอนที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์
ตอนที่ 3 พลังงานขยะ
ตอนที่ 4 พลังงานชีวมวล
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15,000,000
โครงการผู้นำความคิดเพื่อความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวมวล บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8,300,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” และสร้างเครือข่าย Clean Energy School บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด 6,007,659  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9,440,585  
โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24,973,000
โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6,700,000
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร
128,320,688

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top