ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จำนวน 6 โครงการ
ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
รายละเอียดโครงการ
1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักทางด้านพลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 120,000,000  
2 โครงการ ร่วมกันเปลี่ยนเพื่อเป็นพลัง บริษัท เทลสกอร์ จำกัด 47,100,000  
โครงการการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ "คนบันดาลไฟ" บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 97,000,000  
  โครงการ “จรัส” : ศิลปะเพื่อทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 35,800,000  
โครงการผลิตสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมประชาชนในการใช้และจำหน่ายพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 32,500,000  
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพ”ช่างชุมชน คนไฟฟ้า” มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน 15,150,130  
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร
347,550,130


โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 โครงการ
ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
รายละเอียดโครงการ
แผนงานที่ 1
1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน  มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย 8,833,000  
2 โครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์: การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรในการใช้งาน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7,995,020
 แผนงานที่ 2
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา โดยความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18,008,500  
โครงการพาวเวอร์รัน ปลุกจิตสำนึกเพื่อพลังงานไทย  บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด 8,966,600  
โครงการสื่อสารองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด 10,000,000  
โครงการพลังงานคน บริษัท แอ็กเน็ต จำกัด 2,500,000  
โครงการประกวดต้นแบบแนวคิด ธุรกิจขยะสู่โรงไฟฟ้า สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15,000,000  
 แผนงานที่ 3
โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story)  บริษัท คอนเทนต์ดี จำกัด 6,340,400  
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สถาบันอาศรมศิลป์ 15,000,000  
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People Partnerships: 4P) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
  - คู่มือสำหรับผู้บริหารหน่วยงานและผู้นำชุมชน
  - คู่มือสำหรับประชาชน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  8,550,000   


โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด  9,500,000   
 โครงการนักข่าวตื่นไฟ บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำกัด  5,552,500   
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร
116,246,020

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top