ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 โครงการ
ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
รายละเอียดโครงการ
แผนงานที่ 1
1 โครงการส่งเสริมชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 5,000,000  
2 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในภาคใต้ของประเทศไทย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14,000,000  
 แผนงานที่ 2
โครงการภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี ชุด “แสงแรก” บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 8,000,000  
โครงการละครสั้นเบาสมอง ชุด “แรงยกบ้าน” บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) 8,500,000  
โครงการไฟฟ้ากระแสตรง บริษัท มิราเคิล ดรีม (ไทยแลนด์) จำกัด 9,937,000  
โครงการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อการส่งเสริมทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าให้แก่เยาวชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11,780,000  
โครงการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” บริษัท เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่ จำกัด 20,000,000  
 แผนงานที่ 4
โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวในสถานการณ์สภาวะฉุกเฉินทางไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,000,000  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 47,700,000  
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร
126,917,000
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top