ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
 

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
ดาวน์โหลด
     1. โครงการทั่วไป
43,784,686
                  1.1 โครงการศึกษารูปแบบและอัตราค่าบริการ Standby Rate เบื้องต้น ที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection)  ของ IPS พลังงานหมุนเวียน)

มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 9,509,605 Final Report

                  1.2 โครงการเทคโนโลยีการแปลงขยะอินทรีย์จากตลาดสดเป็นชีวมวลประสิทธิภาพสูง


วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

9,229,638  
                  1.3 โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนสำหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10,764,034  
                  1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสถานีควบคุมภาคพื้นของอากาศยานไร้คนขับ โดยใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก เพื่อปฎิบัติภารกิจเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กองทัพอากาศ 3,088,460  
                  1.5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุนาโนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์  และการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ในประเทศไทย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 11,192,949  
     2. โครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า (*ไม่ประกาศเปิดรับการจัดสรร)

 
     3. ข้อเสนอโครงการสำหรับประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issue) และข้อเสนอโครงการสำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าในระยะยาว (Long term Issue)
 
               3.1 ข้อเสนอโครงการด้านนโยบายรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)

115,556,600  
                    3.1.1 ข้อเสนอของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 6 โครงการ

82,895,600  
                              - โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 15,005,600  
                              - โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 15,890,000  
                              - โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 15,000,000  
                              - โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 15,000,000  
                              - โครงการศึกษาแนวทางในการนำกลไล RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไลการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 12,000,000  
                            *ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 1 โครงการ

10,000,000
                    3.1.2 ข้อเสนอของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 3 โครงการ

32,661,000  
                              *ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 1 โครงการ

21,669,200
                              - โครงการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการส่งผ่านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ พพ.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 5,702,200  
                              - โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานน้ำและความเหมาะสมการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 5,289,600  
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร
159,341,286  
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top