ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
up-web

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
ดาวน์โหลด
     1. โครงการทั่วไป
29,137,373
                  1.1 โครงการพัฒนาระบบการรีไซเคิลของเสียแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29,137,373  
     2. โครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า
473,331,970  
                  2.1 ชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 196,000,000  
  • โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(บทสรุปผู้บริหาร)


(Report)
  • โครงการศึกษารูปแบบธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P)
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(บทสรุปผู้บริหาร)


(Report) 
  • โครงการศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับ Third Party Access (TPA)
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(บทสรุปผู้บริหาร)


(Report)  
  • โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉม
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(บทสรุปผู้บริหาร)


(Report)   
  • โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะและการทดสอบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
                  2.2 ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 277,331,970  
     3. ข้อเสนอโครงการสำหรับประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issue) และข้อเสนอโครงการสำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าในระยะยาว (Long term Issue)
63,600,000


 
               3.1 ข้อเสนอโครงการด้านนโยบายรองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)  
                    3.1.1 ข้อเสนอของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 3 โครงการ  
                              - โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง  พ.ศ. 2565-2574 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 23,600,000  
                              - โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 25,000,000
                              - โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 15,000,000  
     4. โครงการ "พลังงานไทยร้อยดวงใจถวายองค์ราชัน"  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
59,494,300  
               4.1 โครงการ "พลังงานไทยร้อยดวงใจถวายองค์ราชัน"  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กองกำลังผาเมือง) กองพลทหารม้าที่ 1/กองกำลังผาเมือง 44,085,600  
               4.2 โครงการ "พลังงานไทยร้อยดวงใจถวายองค์ราชัน"  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง") มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 6,324,000  
               4.3 โครงการ "พลังงานไทยร้อยดวงใจถวายองค์ราชัน"  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน 9,084,700  
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติการจัดสรร 625,563,643  
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top