ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
up-web

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
ดาวน์โหลด
ข้อเสนอโครงการทั่วไป
-rn-  โครงการศึกษาการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของพลังงานทดแทน (พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์) ต่อระบบไฟฟ้ากำลัง  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4,056,040  
   โครงการศึกษารูปแบบของอัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลาปัจจุบันที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผลกระทบ และการประเมินการตอบสนองต่อราคาค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2,564,984  
   โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแม่พันธุ์ต้นเลา (Erianthus sp.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในไบโอรีแอคเตอร์เพื่อผลิตพันธุ์ขยายปลอดโรคสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล  ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร 2,561,600
   โครงการศึกษาการลดสีและสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจาก น้ำเสียอุตสาหกรรมเอทานอล  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,536,920  
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร 11,719,544  
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top