ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
up-web

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลำดับ ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
ดาวน์โหลด
ข้อเสนอโครงการทั่วไป
-rn-  โครงการส่งเสริมการใช้ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานในพื้นที่ห่างไกล มูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน 5,675,000
โครงการศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,740,000
โครงการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นในโรงงานน้ำตาลราชบุรี มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 363,200
โครงการพัฒนาเยื่อเลือกผ่านและระบบเยื่อเลือกผ่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9,300,000
รวมงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรร 18,078,200
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top