หนังสือที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ที่

เรื่อง

ดาวน์โหลด

ขอให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศจัดให้มีการทำแบบ "เอกสารรับรองความเป็นอิสระและแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์" โดยผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เรื่องจรรยาบรรณสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Code of Ethics) ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top