Image
เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)
(E-Fund)
เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4)
(E-Fund)
โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




ประกาศสำนักงาน กกพ.
เรื่อง การจัดสรรเงินโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
 (หน่วยงานด้านการศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประกาศ ณ วันที่  16 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกล
ระบบส่งไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์








 
ประกาศ สำนักงาน กกพ.
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านการศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศ สำนักงาน กกพ.
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านการศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)

ประกาศสำนักงาน กกพ.
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า
(หน่วยงานด้านสาธารณสุข) และ  (หน่วยงานด้านการศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565




 
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top