กองทุนมาตรา 97(1)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า

        คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 และ กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ได้เห็นชอบ ข้อเสนอโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า และแนวทางการกำกับการดำเนินงานตามแผน การลงทุนของการไฟฟ้า  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548เป็นต้นไป ต่อมา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2550 ได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทภายใต้นโยบายและแนวทางที่ กพช. ให้ความเห็นชอบ ประกอบกับหลักเกณฑ์ทางการเงินที่ใช้สำหรับการพิจารณากำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นหลักเกณฑ์ทางการเงินที่ใช้สำหรับการพิจารณากำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปี 2549 - 2551 ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศใหม่ เพื่อให้สอดคล้องสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

        นอกจากนี้ กพช. ยังได้มอบ นโยบายในการกำหนดเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในลักษณะที่ต้องติดตามตรวจสอบตามหน่วยจำหน่ายที่เกิดขึ้นจริง (Output Base) โดยผ่านกลไกกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1)  ของ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

        คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 16/2554 (ครั้งที่ 125) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 มีมติให้กำหนดเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า (Financial Transfer) ในปี 2554 จำนวนเงิน 13,379 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาท) โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำส่งเงินชดเชยรายได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 3,528 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาท) และ 9,851 ล้านบาท (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านบาท) ตามลำดับ

        นอกจากนี้ยังให้ปรับปรุงเงินชดเชยรายได้ใหม่เมื่อผลการดำเนินงานจริงปี 2554 เกิดขึ้น และนำไปปรับปรุงรวมกับเงินชดเชยรายได้ในปีถัดไป ทั้งนี้ ให้ กฟผ. และ กฟน. นำส่งเงินชดเชยรายได้ให้ กฟภ. เฉลี่ยเป็นรายเดือนผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 สำหรับเงินชดเชยรายได้ของเดือนมกราคม – เมษายน 2554 ให้นำส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2554 

        คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีคำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า  โดยให้นำส่งภายใน 12.00 น. ของวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. รับเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไปเป็นต้นไป (Link ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

 การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าผู้ด้อยโอกาส

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เห็นชอบแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีนโยบายการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน โดยให้ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า เพื่อให้การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นมาตรการถาวร
 
        คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 (ครั้งที่ 136) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้มีมติเห็นชอบ เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟของประเทศไทยสำหรับปี 2554-2558 โดยเห็นชอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส ตามมาตรา 97(1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าฟรี โดยกระจายภาระให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงให้พิจารณาผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมรับภาระด้วย ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร
 
        คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 26/2554 (ครั้งที่ 135) เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2554-2558 โดยให้กระจายภาระค่าไฟฟ้าจากการอุดหนุนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1.1 สำหรับการไฟฟ้านครหลวง และประเภท 1.1.1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยให้ประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกรกฏาคม 2554 เป็นระยะเวลา 2 ปี และให้มีการทบทวนในปี 2556 เพื่อประกาศใช้ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
 
        คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 28/2554 (ครั้งที่ 137) เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตรานำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่ออุดหนุนค่าไฟฟ้าให้กับผู้ด้อยโอกาสในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วย โดยอัตราดังกล่าวได้รวมอยู่ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2554
 
        ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุน โดยเงินที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายตามมาตรา 97(1) ให้หักจากอัตราค่าบริการ
        คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ได้มีคำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐสำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (Link ไปยังคำสั่ง กกพ.)  โดยกำหนดให้ กฟผ. กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามยอดเงินนำส่งที่ได้รับแจ้งจาก สกพ. และให้นำส่งภายใน 12.00 น. ของวันทำการก่อนวันสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
 
        สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 53 ราย เกี่ยวกับการนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดยให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าทุกรายเก็บเงินเพื่ออุดหนุนค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าด้อยโอกาสในอัตรา 0.12 บาท ต่อหน่วย จากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องรับภาระตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 และ นำส่งเงินดังกล่าวให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายตามมาตรา 97(1) โดยให้ดำเนินการตั้งแต่รบอบการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเดือนกรกฏาคม 2554 เป็นต้นไป

 

รายชื่อผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า  ที่ต้องนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(1) (Link ไปยังตัวอย่างหนังสือแจ้งImage
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top