ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ลำดับ  กรอบ
(ล้านบาท)
ประเภทการจัดสรร / ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ
ที่จัดสรร (บาท)
รายละเอียดโครงการ

 
 
 

600

 
 
หัวข้อที่ 1 Energy Transition and Climate Change icon_update
1. โครงการ Hope Spot พื้นที่ความหวัง จุดพลังการเปลี่ยนแปลง  บริษัท เค ทู เวนเจอร์ จำกัด 27,866,000.00
2. โครงการคนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 28,503,000.00
3. โครงการ Now It"s Your Turn เริ่ม-เปลี่ยน-อนาคต บริษัท แอทโมสฟ์ ดิจิทัล โซลูชั่น จำกัด 20,160,000.00
4. โครงการเด็กตื่นไฟ เปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรา บริษัท เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่ จำกัด 20,000,000.00
หัวข้อที่ 2 Energy Regulatory Commission Mission
1. โครงการฉ่อย Journey กับ กกพ.
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11,000,000.00
2. โครงการ Mission Energy Impossible : ภารกิจพิชิตหัวใจคนใช้พลังงาน
บริษัท มีเดียฮาร์ท จำกัด
12,500,000.00
 หัวข้อที่ 3 Power Plant and Power Development Fund
หัวข้อที่ 4 Knowledge and Communication Management  icon_update
1. โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าแบบบูรณาการ Power Dev. Fund integrated Communication  บริษัท เค ทู เวนเจอร์ จำกัด  18,000,000.00
 2. โครงการพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8,077,700.00
 3.โครงการ Metaverse พลังงานแห่งอนาคต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7,000,000.00
  100 การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ผ่านความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกพ. และกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 100,000,000.00 ยกเลิก
  100 โครงการพัฒนาชุดสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 36,000,000.00 ยกเลิก
 รวม
153,106,700.00
Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top