คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2566

 

ที่

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การยกเว้นการกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย ค่าบริหารจัดการ ในหมวดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
2 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การยกเว้นการกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย ค่าบริหารจัดการ ในหมวดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 4 
3 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2560 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 
4 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายค่าบริหารจัดการในหมวดค่าเบี้่ยประชุมและค่าตอบแทน สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์
5 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2559 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
6 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2559 เรื่อง การมอบอำนาจของรองประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
7 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2558 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
8 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2558 เรื่อง การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม ตามประกาศคณะกรรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2555
9 คำวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2557 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ในแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 
10 คำวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 4/2555 เรื่อง การยกเว้นการศึกษา ประเมิน หรือวิจัย ผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามข้อ 35 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 สำหรับการเสนอแผนงานและการดำเนินโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
11 คำวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 3/2555 เรื่อง การเพิ่มเติมรายละเอียดของผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อ 7 วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ให้ครอบคลุมถึงผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
12 คำวินิจฉัยประธานกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2555 เรื่อง การมอบอำนาจของประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตามระเบียบ คณะกรรมการกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
13 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่1/2555 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 35 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 สำหรับการเสนอแผนงานและการดำเนินโครงการชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top