คำสั่ง กกพ.
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

 

ที่

เรื่อง

ดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 8 /2566 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) เพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ปี 2566 
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 56 /2565 เรื่อง เพิกถอนการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกง 
1

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 4 /2564 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) เพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง และส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ปี 2564 
2 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 22 /2563 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ปี 2563
3 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 13 /2562 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ปี 2562 
4 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 83 /2561 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2561
5 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2 /2561 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ปี 2561
6 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 119 /2558 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2559-2560
7 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 107 /2558 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2558
8 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 10 /2558 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
9 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 9 /2558 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2558
10 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 23/2557 เรื่อง การนำส่งเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2557
11 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 65/2556 เรื่อง มอบอำนาจการรับเงิน และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
12 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 21/2556 เรื่อง การนำส่งเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2556
13 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 177/2555 เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
14 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 102/2555 เรื่อง การนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชนสำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
15 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 101/2555 เรื่อง การนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
16 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 29/2555 เรื่อง การนำส่งเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2555
17 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 17/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศของประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
18 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 78/2554 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในส่วนของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
19 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 76/2554 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าสำหรับปี 2554
20 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 69/2554 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
21 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
22 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า 
23 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตเพิ่มเติม
24 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
25 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และการเงิน

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top