ประกาศ สำนักงาน กกพ.
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

 

ที่

เรื่อง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประเภทกองทุนขนาดใหญ่ และประเภทกองทุนขนาดกลาง พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ประเภท ก และประเภท ข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แบบมาตรฐานของสัญญาและบันทึกข้อตกลงขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) และเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การใช้มาตรการบังคับปกครองและการดำเนินคดีอาญากับผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ไม่รายงานข้อมูลและนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กรอบการสนับสนุนและรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ขยายระยะเวลาการกำหนดกรอบการสนับสนุนและประกาศรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4))
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ผลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และประเภท ข ในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และประเภท ข ในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการกลั่นกรองแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ประเภท ก และประเภท ข พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการดำเนินโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การออกจากตำแหน่งในวาระเริ่มแรกของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในส่วนของภาคประชาชนโดยวิธีจับสลาก พ.ศ. 2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนงานประจำปี เพื่อรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาผู้แทนหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนงานประจำปี เพื่อรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2555

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top