คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2566

 

ที่

เรื่อง

ดาวน์โหลด

  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 35/2564 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 83/2561 เรื่อง การนำส่งเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ถึงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2561  
2 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
3 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 94/2556 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 77/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุของสำนักงานประจำเขตประจำปีงบประมาณ 2556 สำหรับพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(6)
5 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 76/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 สำหรับพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(6)
6 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 38/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการแก้ไขระเบียบ และประกาศว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
7 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 96/2555 เรื่อง มอบอำนาจพนักงานปฏิบัติการแทนเลขาธิการ
8 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 17/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศของประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  
9 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 59/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหาผลประโยชน์ของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
10 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 49/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top