ซักซ้อมความเข้าใจ
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566

 

ที่ รายละเอียด ที่/วันที่ ดาวน์โหลด
  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานสำหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (e-Document) ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง   

สกพ 5502/ว12472
29 กันยายน 2566

  เรื่อง  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สกพ 5502/ว11815
20 กันยายน 2566

  เรื่อง  การขยายระยะเวลาการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

สกพ 5502/ว10455
16 สิงหาคม 2566

  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน กรณีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง  สกพ 5502/ว7848
15 มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมมาตราการควบคุมการดำเนินงานโครงการชุมชน   สกพ 5502/ว2252
23 กุมภาพันธ์ 2566
  เรื่อง การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ   สกพ 5502/ว11489
31 ตุลาคม 2565
  เรื่อง  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สกพ 5502/ว10532
4 ตุลาคม 2565

  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน กรณีผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ที่เป็นนิติบุคคลในชุมชนซึ่งมาจากการจดทะเบียน  สกพ 5502/ว10300
30 กันยายน 2565
  เรื่อง การขยายระยะเวลาการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  สกพ 5502/ว10298
30 กันยายน 2565
  เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการจัดทำคำของบประมาณการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สำหรับกองทุนขนาดใหญ่และขนาดกลาง  สกพ 5502/ว9763
15 กันยายน 2565
  เรื่อง แนวทางการจัดทำรายละเอียดประกอบการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ    สกพ 5502/ว8461
9 สิงหาคม 2565
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน กรณีการตั้งค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายในการออกแบบงานก่อสร้าง ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ   สกพ 5502/ว7843
26 กรกฎาคม 2565
  เรื่อง การเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  สกพ 5502/12165
3 ธันวาคม 2564
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สกพ 5502/ว8321
2 กันยายน 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิ่มเติมแผนงานประจำปี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน การยกเลิกโครงการชุมชน ภายใต้แผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ   สกพ 5502/ว6886
15 กรกฏาคม 2564
2 เรื่อง การดำเนินการโครงการชุมชนภายใต้แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ให้เป็นไปตามนโยบาย "พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ"  สกพ 5502/ว10464
3 กันยายน 2563


3 เรื่อง การกำหนดให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด-19 เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามนัยของประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2560 
 สกพ 5502/ว4818
23 เมษายน 2563
 
4 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) 
• หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)
• คู่มือการใช้ระบบงาน Microsoft Dynamics AX (กระบวนการจองงบประมาณ)
สกพ 5502/ว4715
20 เมษายน 2563


5  เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาทบทวนโครงการชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายของภาครัฐ  สกพ 5502/ว4621
16 เมษายน 2563 
6 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   สกพ 5502/ว4620
16 เมษายน 2563
7 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ  สกพ 5502/ว2923
9 มีนาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การศึกษาดูงานต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ   สกพ 5502/ว 0601
16 มกราคม 2563 
เรื่อง แผนบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2563-2565  สกพ 5502/ว5115
19 เมษายน 2562
 
 
 
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   สกพ 5502/ว3677,
ว3676
13 มีนาคม 2562การขอความร่วมมือในการติดตราสัญลักษณ์สำนักงาน กกพ. และตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการชุมชน  สกพ 5502/ว15274
7 ธันวาคม 2561 
แนวทางการดำเนินงานจัดจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในระหว่างเตรียมการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว10710
22 สิงหาคม 2561
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน  สกพ 5502/ว6797
23 พฤษภาคม 2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2560 สกพ 5502/ว15326
28 ธันวาคม 2560
แนวทางการจัดทำของที่ระลึก ในโครงการประเภทอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข สกพ 5502/ว11323
2 ตุลาคม 2560 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)  สกพ 5502/ว5913
29 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข สำหรับโครงการประเภทการศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง  สกพ 5502/ว5825
26 พฤษภาคม 2560
 
การรายงานงบประมาณเหลือจ่ายและส่งคืนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ. 5502/ว 1577
16 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูหรือหรือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางฯ
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดยะลา 1
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สกพ. 5502/ว 0636
24 มกราคม 2560เรื่อง การดำเนินการตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  สกพ. 5502/ว 10938
พฤศจิกายน 2559
เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ. 5502/ว 10650
27 ตุลาคม 2559
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ. 5502/ว 10549
25 ตุลาคม 2559
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และแจ้งแผนการจัดทำงบการเงินรวมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สกพ 5502/ว 10374
18 ตุลาคม 2559

 แนวปฏิบัติในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (สำหรับกองทุนประเภท ก และกองทุนประเภท ข)  สกพ 5502/ว 10264
12 ตุลาคม 2559
24 ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
    -  แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
(ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชน) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และ กรณีมีหนี้ผูกพัน
สกพ 5502/ว 7498
2 สิงหาคม 2559
 
25 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปี ของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และประเภท ข ในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
27 พฤษภาคม 2559
26 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปี ของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และประเภท ข ในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559
 9 มีนาคม 2559
27 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4 มีนาคม 2559 
28 ผลการพิจารณาการขอกันเงินงบประมาณในการบริหารจัดการไว้เบิกเหลื่อมปี
ประจำปีงบประมาณ 2558

  - แบบฟอร์มรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณในการบริหารจัดการไว้เบิกเหลื่อมปี ในกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 


29 การกระจายอำนาจในการอนุมัติโครงการชุมชนที่มีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ สกพ 5502/9779
14 ตุลาคม 2558
30 แนวทางการส่งคืนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เพื่อขอจัดสรรเป็นกรอบงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป สกพ 5502/ว8457
9 กันยายน 2558
31 ขอความร่วมมือจัดทำสรุปโครงการชุมชนที่ขอยกเลิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
   - แบบฟอร์มรายงานการยกเลิกโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
สกพ 5502/ว7757
18 สิงหาคม 2558
 

32 การขอความร่วมมือในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
   - แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
สกพ 5502/ว7295
3 สิงหาคม 2558

33 แจ้งปิดรับการขอทบทวนโครงการชุมชนและการจัดส่งรายละเอียดโครงการชุมชนเพิ่มเติม ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข  สกพ 5502/ว6592
10 กรกฎาคม 2558
34 แนวทางการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) และ 97(5) สกพ 5502/4543
27 พฤษภาคม 2558
35 แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข สกพ 5502/ว4447
22 พฤษภาคม 2558
36 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข สกพ 5502/ว3285
10 เมษายน 2558
37 แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)
สกพ 5502/ว7227
28 สิงหาคม 2557
38 แนวทางการดำเนินงานกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว6764
14 สิงหาคม 2557
39 กรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สกพ 5502/ว6312
25 กรกฎาคม 2557
40 แนวทางการดำเนินงานกรณีการยกเลิกโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว6069
17 กรกฎาคม 2557
41 แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) สกพ 5502/ว5347
26 มิถุนายน 2557
42 ตอบชี้แจงการบริหารงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สกพ 5502/ว4625
9 มิถุนายน 2557
43 สรุปสาระสำคัญของร่างรายงานการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (ในช่วงเปลี่ยนผ่าน) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สกพ 5502/ว2883
11 เมษายน 2557
44 การดำเนินโครงการชุมชนเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ที่เสนอในแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สกพ 5502/ว2881
11 เมษายน 2557
45 การขยายกรอบระยะเวลาการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว1070
13 กุมภาพันธ์ 2557
46 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในต่างประเทศ สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ.2557 สกพ 5502/ว0838
30 มกราคม 2557
47 ประมาณการรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สกพ 5502/ว7802
4 พฤศจิกายน 2556
48 แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สกพ 5502/ว6342
18 กันยนายน 2556
49 การขอใช้ที่ราชพัสดุก่อสร้างอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟ้ฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สกพ 5502/ว3504
23 พฤษภาคม 2556
50 แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สกพ 5502/ว3383
17 พฤษภาคม 2556
51 แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว3265
10 พฤษภาคม 2556
52 แนวทางการกำหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แตกต่างจากพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว3198
8 พฤษภาคม 2556
53 คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 สกพ 5502/ว1778
21 มีนาคม 2556
54 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สกพ 5502/ว0724
1 กุมภาพันธ์ 2556
55 ประมาณการรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สกพ 5502/ว0162
8 มกราคม 2556
56 เป้าหมายในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 สกพ 5502/ว5877
19 ธันวาคม 2555
57 รายงานข้อสังเกตคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) และข้อสังเกต กกพ. และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และ ข สกพ 5502/ว5513
30 พฤศจิกายน 2555
58 แจ้งผลการพิจารณาการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) สกพ 5502/ว5053
7 พฤศจิกายน 2555
59 การจัดทำแผนงานประจำปีและการดำเนินงานโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี งบประมาณ 2555 สกพ 5502/ว0233
30 กรกฎาคม 2555
60 การจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2555 สกพ 5502/ว3173
25 กรกฎาคม 2555
61 การกำหนดรหัสพยัญชนะ เลขประจำส่วนงาน กำหนดรหัสครุภัณฑ์ และกำหนดแบบบันทึกข้อความและหนังสือ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สกพ 5510/0181
31 พฤษภาคม 2555 
62 การมอบอำนาจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ของประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สกพ 5502/ว2083
14 พฤษภาคม 2555
63 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน สกพ 5502/0579
8 กุมภาพันธ์ 2555


คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ที่ รายละเอียด ที่/วันที่ ดาวน์โหลด
1 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่  1 / 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายของภาครัฐ ภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   19 มีนาคม 2563
2 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 สกพ 5502/ว8407
29 มิถุนายน 2561
3 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2560 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 กพ 5502/ว7780
17 กรกฎาคม 2560
4 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2559 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553  1 กรกฎาคม 2559
5 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2559 เรื่อง การมอบอำนาจของรองประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553  9 มีนาคม 2559
6 คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2558 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 2/2558
30 กันยายน 2558
 


 เอกสารแจ้งจากหน่วยงานภายนอก

ที่ รายละเอียด ที่/วันที่ ดาวน์โหลด
1 เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมพลอดุลยเดช  พน 0201/1179
3 พฤษภาคม 2560
2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 [เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (เพิ่มเติม)] นร 0505/ว 120
  9 มีนาคม 2560
3 เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นร 0505/ว 357
21 ตุลาคม 2559
4 เรื่อง การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นร 0505/ว 348
20 ตุลาคม 2559
5 เรื่อง ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย นร 0101/ว 1816
15 ตุลาคม 2559 
6 เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ นร 0101/ว 1814
14 ตุลาคม 2559
7 เรื่อง งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นร 0503/ว 329
13 ตุลาคม 2559 
8 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  มท 0809.3/ว 1561
11 สิงหาคม 2559
9 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) รง 0209.7/ว838
1 กรกฎาคม 2559
10 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 19 พฤษภาคม 2559
11 การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 มท 0622/ว 05354
31 มีนาคม 2559
12 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค นร 0719.1/ว 47
  28 มกราคม 2559
13 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ นร 0719.1/ว 45
  26 มกราคม 2559 
14 การจ้างบุคลากรของทุนหมุนเวียน  กค0427/ว 30
19 มกราคม 2559
15 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม นร 0719.1/ว 101
2 กันยายน 2558
16 การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย นร 0505/ว 237
24 กรกฎาคม 2558 
17 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ นร. 0505/ว 146
10 มิถุนายน 2558
18 อัตราราคางานต่อหน่วย นร 0719.1/ว 53
18 มีนาคม 2558
19 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ นร 0719.1/ว 52
18 มีนาคม 2558
20 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง นร 0719.1/ว 51
17 มีนาคม 2558
21 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ นร 0506/ว 54
5 มีนาคม 2558
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 26 มิถุนายน 2557
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 26 มิถุนายน 2557
24 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 มท 0617/ว 9229
25 กรกฏาคม 2556
25 การปรังปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธิการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กค 0406.3/ว 35
26 มีนาคม 2556 
26 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 31 มกราคม 2556  
27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554  11 กันยายน 2554
28  คู่มือการใช้งานระบบ Microsoft Dynamics AX ของฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต (แบ่งเป็น 6 ไฟล์) 30 มกราคม 2563 
29  คู่มือการใช้งานระบบ Microsoft Dynamics AX ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (แบ่งเป็น 5 ไฟล์) 20 กุมภาพันธ์ 2563  

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top