Image
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เข้าสู่ระบบเว็บท่ากองทุนฯ
เอกสารการดำเนินงาน กองทุนขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

 การเสนอแผนงาน
          แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงาน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศกองทุนขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือ
คู่มือการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบรวดเร็ว
คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  PART 1
PART 2
PART 3
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
กฟ. 97(3)-ย.1
 
แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 
กฟ. 97(3)-ย.2]
   
แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
กฟ. 97(3)-ย.3]
    
 ขั้นที่ 1  การสำรวจความต้องการของประชาชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ
กฟ. 97(3)-01 ] 
   
 ขั้นที่ 2  การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
แบบเสนอโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
กฟ. 97(3)-03 ] 
   
 ขั้นที่ 3  การพิจารณาโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
ตัวอย่างสรุปผลการกลั่นกรองโครงการชุมชนของ คพรต./คพรฟ. 
กฟ. 97(3)-04  
      
ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนของ คพรฟ. 
[ กฟ. 97(3)-05 ]
     
สรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
กฟ. 97(3)-06 ] 
   
 ขั้นที่ 4  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ คพรฟ. ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
กฟ. 97(3)-07/1 ] 
   
ประมาณในการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายไตรมาส
กฟ. 97(3)-07/2
   
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ รายละเอียดคำของบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... หมวดรายจ่ายอื่น 
กฟ. 97(3)-07/3
   
 ขั้นที่ 5  การจัดทำแผนประจำปี ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
สรุปเอกสารที่ใช้ในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
กฟ. 97(3)-08]
   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
กฟ. 97(3)-10
   
 ขั้นที่ 6  การดำเนินโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน. 
กฟ. 97(3)-11 ]
       
ตัวอย่างสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
กฟ. 97(3)-12 ]
      
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ตามโครงการ ....ของ หน่วยราชการ 
กฟ. 97(3)-13 ]
 
ตัวอย่างแบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการชุมชน
 กฟ. 97(3)-14 ]
     
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 
กฟ. 97(3)-15 ]
     
ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน
 กฟ. 97(3)-16 ]
     
ตัวอย่างหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการชุมชน 
กฟ. 97(3)-17 ]
     
ตัวอย่างใบเสนอ สืบราคา 
กฟ. 97(3)-18 ]
     
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินโครงการชุมชน 
กฟ. 97(3)-19 ]
         
 ขั้นที่ 7 การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า...
กฟ. 97(3)-20 ] 
    
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน จำแนกตามแผนงานของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
กฟ. 97(3)-21 ]
     
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน (ภาพรวม) 
กฟ. 97(3)-23 ]
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการประเภทฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.......ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......     
 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560         
 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผลการดำเนินโครงการชุมชน ประเภทการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มอบทุนการศึกษา และการบรรเทาทุกข์       
แบบฟอร์ม อื่น ๆ
  แบบรับรองการดำเนินงานของกลุ่มบุคคล
กฟ. 97(3)-24 ]
 
แบบฟอร์มรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชน  
แบบฟอร์มรายงานการยกเลิกโครงการชุมชน  

 

กระบวนการสรรหา    

           สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาไว้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการดำเนินการสรรหา รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ สรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยแบ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
-rn- แผ่นพับประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ 
เอกสารคู่มือการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ
-rn- คู่มือการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สำหรับกองทุนขนาดใหญ่
คู่มือการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สำหรับกองทุนขนาดกลาง
เอกสารประกอบการสมัคร คพรฟ. ภาคประชาชน
-rn- ใบรับรองคุณสมบัติ คพรฟ. ภาคประชาชน
ใบสมัคร คพรต. อื่น ๆ
 
แบบแสดงประวัติโดยย่อ และประสบการณ์การทำงาน คพรฟ.

 

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559  

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559 
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ     
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ    
  
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
3 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3
4 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4
5 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 4
6 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ข้อ 215 (3)
7 ข้อหารือหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
8 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 
9 ข้อหารือการดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
10 ข้อหารือการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
11 ข้อหารือกิจการร่วมค้า
12 ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานก่อสร้าง
13 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
14 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
15 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีการจ่ายเงินล่วงหน้า
16 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
17 การขออนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ฯ

 

Image
ที่อยู่
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา
โทร : 0 2207 3599 ต่อ 344
โทรสาร : 0 2207 3572
Call Center : 1204
สงวนสิทธิ์ 2559 © กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Top